zabieg operacyjny jakie badanie
zabieg operacyjny jakie badanie

achondroplazja

now browsing by tag

 
 
zaburzenia wzrostu u dzieci

Twoje dziecko nie rośnie? Dowiedz się co może być tego powodem

Na to jaki wzrost osiąg­nie nasze dziecko będzie miało wpływ kil­ka czyn­ników. Bard­zo istot­na jest w tym przy­pad­ku dieta, tryb życia, akty­wność fizy­cz­na, a nawet ilość snu czy poziom stre­su. Trze­ba jed­nak pamię­tać, że decy­du­jącą rolę odgry­wa­ją tutaj geny, to w nich zapisany jest nasz indy­wid­u­al­ny „har­mono­gram” wzros­tu. Jeśli zatem…

Co to jest achondroplazja?

Achondroplazja — czyli wrodzona choroba kości

Wiado­mość o urodze­niu chorego dziec­ka jest szok­iem dla każdego przyszłego rodz­i­ca. Szczegól­nie wtedy, gdy schorze­nie objaw­ia się widoczny­mi zmi­ana­mi w wyglądzie zewnętrznym. Radość z oczeki­wa­nia na potom­ka zamienia się wów­czas w kosz­mar, które­mu towarzyszy poczu­cie zagu­bi­enia i bezrad­noś­ci. Kluczem do „oswo­je­nia się” z nową sytu­acją powin­no być dokładne poz­nanie choro­by:…

,,,