Przeskocz do treści
coloalert

Test Prenatal testDNA a NIFTY pro — porównanie dwóch nieinwazyjnych testów prenatalnych.

W momen­cie, gdy wiesz, że spodziewasz się dziec­ka, sta­jesz przed wielo­ma ważny­mi decyz­ja­mi, a jed­ną z nich jest wybór odpowied­niego tes­tu pre­na­tal­nego. Decyz­ja o jego wyborze, może być trud­na z uwa­gi na różnorod­ność opcji. Na szczęś­cie, obec­nie ist­nieje wiele bez­piecznych i niein­wazyjnych badań pre­na­tal­nych, które mogą dostar­czyć istot­nych infor­ma­cji na tem­at zdrowia Two­jego dziec­ka. Wśród nich zna­j­du­ją się Pre­na­tal testD­NA oraz NIFTY pro. 

Prenatal testDNA z NIFTY pro —  jakie są różnice

Które badanie pre­na­talne najlepiej odpowia­da Twoim potrze­bom i pref­er­encjom — zobacz szczegóły

Pre­na­tal testDNA NIFTY pro
Badanie 6 tri­somii (21., 18., 13., 9., 16., 22.) oraz ane­u­ploidii chro­mo­somów płci XY
Badanie tri­somii i mono­somii wszys­t­kich 23 par chromosomów
Badanie RhD pło­du (opcjon­alne)
Anal­iza dla 9 bard­zo małych mikrod­elecji o wielkoś­ci 3–7 Mpz (np. zespół DiGeorge’a)
Możli­wy pełny zakres bada­nia w ciąży bliźniaczej 3 tri­somie i płeć na życzenie
Badanie delecji i duplikacji
Badanie płci (na życze­nie)
Jest wykony­wany na opro­gramowa­niu, sprzę­cie i odczyn­nikach z cer­ty­fikatem CE-IVD przez akredy­towane lab­o­ra­to­ri­um UNI EN ISO 15189:2013, numer akredy­tacji 0018M  

bd

Czy Prenatal testDNA i NIFTY pro to identyczne testy prenatalne?

  • Nie, oba te testy różnią się zarówno metodą przeprowadzenia, jak i miejscem wykony­wa­nia oraz zakre­sem anal­i­zowanych nieprawidłowości.

Jak dokonać wyboru między nieinwazyjnymi testami prenatalnymi?

  • Chcesz uzyskać więcej szczegółowych infor­ma­cji na tem­at bada­nia? Skon­tak­tuj się z nami i sko­rzys­taj z bezpłat­nych kon­sul­tacji pod numerem tele­fonu: tel.  665 761 161 

Nasze kon­sul­tan­t­ki medy­czne są gotowi udzielić Ci wspar­cia i odpowiedzieć na Two­je pytania.

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail