Badania prenatalne i ich rola w wykrywaniu wad wrodzonych u płodu Przeskocz do treści
coloalert

Jaka jest rola badań prenatalnych w wykrywaniu wad wrodzonych?

Bada­nia pre­na­talne to niesamowite narzędzia diag­nos­ty­czne. Są one zale­cane każdej ciężarnej, ponieważ mogą nam dużo powiedzieć o zdrow­iu jeszcze nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Sprawdź, jaka dokład­nie jest rola badań pre­na­tal­nych w wykry­wa­niu wad wrodzonych!rola badań prenatalnych w wykrywaniu wad wrodzonych

Spis treś­ci:

  1. Rola badań pre­na­tal­nych w wykry­wa­niu wad wrod­zonych u płodu
  2. Rodza­je badań prenatalnych

Rola badań prenatalnych w wykrywaniu wad wrodzonych u płodu

Bada­nia pre­na­talne to różnego typu narzędzia diag­nos­ty­czne, które pozwala­ją lekar­zom ocenić stan zdrowia pło­du. Dzię­ki nim u dziec­ka wykryć moż­na różnego typu wady wrod­zone jeszcze przed jego pojaw­ie­niem się na świecie. Wykrycia tak wielu niepraw­idłowoś­ci tego typu nie umożli­wia żad­na inna tech­ni­ka diagnostyczna.

Dzię­ki wczes­ne­mu wykryciu wady wrod­zonej u dziec­ka rodz­ice mogą lep­iej przy­go­tować się do jego przyjś­cia na świat. Z kolei lekar­zom umożli­wia to opra­cow­anie schematu leczenia, które zostanie wdrożone od razu po porodzie. Czas w takich przy­pad­kach jest bard­zo cen­ny, dlat­ego tak wczesne wprowadze­nie ter­apii znacznie polep­szy rokowa­nia dziec­ka. Dzię­ki temu Twój maluch będzie lep­iej funkcjonował w przyszłości.

Rodzaje badań prenatalnych

Nie każde badanie pre­na­talne jest w stanie wykryć każdą wadę wrod­zoną. Testy mają różne zakresy. Musimy mieć to na uwadze pod­czas wyboru bada­nia, które wykon­amy w ciąży.

Bada­nia pre­na­talne dzielą się na niein­wazyjne i inwazyjne. Pier­wsza gru­pa to testy prze­siewowe, w których wykry­wa się zwięk­szone ryzyko roz­wo­ju danej wady u pło­du. To właśnie od tych badań rozpoczy­na się diag­nos­tykę pre­na­tal­ną. Przykła­dem takiego bada­nia jest test bio­chemiczny PAPP‑A oraz test pre­na­tal­ny o bard­zo wysok­iej czułoś­ci Pre­na­tal testD­NA. Oba te bada­nia wykonu­je się na pod­staw­ie prób­ki krwi mat­ki, dzię­ki czemu są one całkowicie bezbolesne oraz bez­pieczne dla ciężarnej i dziecka.

Bada­nia inwazyjne wykonu­je się dopiero po uzyska­niu niepraw­idłowego wyniku tes­tu prze­siewowego. Są one rozstrzy­ga­jące, dlat­ego po ich wyko­na­niu otrzy­mamy pewną diag­nozę. Do przeprowadzenia anal­izy w tym przy­pad­ku potrzeb­na jest prób­ka pobrana z otoczenia pło­du. Może być to np. płyn owod­niowy potrzeb­ny do amniop­unkcji czy kawałek kos­mów­ki niezbęd­ny do biop­sji kos­mów­ki. Wiąże się to z niewielkim ryzykiem roz­wo­ju powikłań. Wynosi ono około 1–2% w zależnoś­ci od badania.

Oceń
mail