Przeskocz do treści
coloalert

Prenatal testDNA: nieinwazyjny test prenatalny bada wszystkie 23 chromosomy

Ciąża to wyjątkowy czas, pełen radoś­ci, oczeki­wa­nia, ale i pytań doty­czą­cych zdrowia rozwi­ja­jącego się dziec­ka, to również dbałość o własne zdrowie i dobre samopoczu­cie w ciąży.

prenatal testdna, prenataltestdna, prenatal test dna, testdna prenatal, test dna prenatal, testdnaprenatal

Pozwól, że w poniższym artykule opowiemy Ci więcej o Pre­na­tal testD­NA – niein­wazyjnym teś­cie pre­na­tal­nym, który bada wszys­tkie 23 chro­mo­somy oraz zmi­any struk­tu­ralne wielkosci nawet 3 Mpz). Jest on jed­nocześnie łatwy w wyko­na­niu oraz całkowicie bez­pieczny zarówno dla Ciebie, jak i Two­jego nien­ar­o­d­zonego dziecka.

Czy wiesz, że Pre­na­tal testD­NA możesz wykon­ać  już od 10. tygod­nia ciąży? A infor­ma­c­je uzyskane z tego bada­nia nie wid­nieją w rejestrze ciąż ani nie są udostęp­ni­ane przez Inter­ne­towe Kon­to Pacjenta?

Rozu­miemy, że wyni­ki niek­tórych testów, jak na przykład test PAPP‑A, mogą być źródłem niepoko­ju dla przyszłych mam, sugeru­jąc zwięk­szone ryzyko wys­tąpi­enia niepraw­idłowoś­ci, które nie wys­tępu­ją. Jeśli wyni­ki tes­tu PAPP‑A czy tes­tu złożonego wywołu­ją u Ciebie obawy związane z ryzykiem tri­somii u Two­jego dziec­ka, chce­my zapro­ponować Ci rozwiązanie.

Dzię­ki wysok­iej skutecznoś­ci Pre­na­tal testD­NA, praw­idłowy wynik bada­nia, pozwala na odstąpi­e­nie od dodatkowych pro­ce­dur inwazyjnych, takich jak amniop­unkc­ja. Przyszłe mamy mogą odzyskać spokój i cieszyć się ciążą.

Dlaczego warto zrobić Prenatal testDNA?

dlaczego warto wykonac prenatal testdna

Jakie zaburzenia genetyczne i chromosomalne ujawnia Prenatal testDNA?

Pre­na­tal testD­NA zapew­nia kom­plek­sową anal­izę gene­ty­czną. Zakres anal­izy, zależy od wybranego wari­antu badania: 

 • Test Pre­na­tal testD­NA Karyo Plus zapew­nia kom­plek­sową anal­izę wszys­t­kich 23 par chro­mo­somów pod kątem tri­somii i mono­somii (włącza­jąc w to najczęś­ciej wys­tępu­jące tri­somie, takie jak 21, 18, 13, a także 9, 16, 22), ane­u­ploidii chro­mo­somów płci (XY), jak również wszys­t­kich więk­szych delecji i dup­likacji chro­mo­so­mowych powyżej 7 (MPZ). Dodatkowo, obe­j­mu­je iden­ty­fikację 9 specy­ficznych mikrod­elecji w zakre­sie 3–7 MPZ, w tym zespół DiGe­orge’a (delec­ja 22q11.2), ofer­u­jąc również możli­wość ustal­e­nia płci dziec­ka na życze­nie rodziców.
 • Dla tych mam, które prefer­u­ją prost­szą anal­izę, dostęp­ny jest wari­ant Pre­na­tal testD­NA 3, który kon­cen­tru­je się na trzech najczęst­szych tri­so­mi­ach (21, 18, 13) oraz umożli­wia ustal­e­nie płci dziec­ka na życze­nie rodziców,
 • Dostęp­ny jest również wari­ant Pre­na­tal testD­NA RHD - jest to niezwyk­le istotne, kiedy ist­nieje potenc­jalne ryzyko niez­god­noś­ci RhD między Tobą a Twoim nien­ar­o­d­zonym dzieck­iem. Pre­na­tal testD­NA RHD umożli­wia ustal­e­nie, czy dziecko odziedz­iczyło czyn­nik RhD po ojcu, co jest decy­du­jące dla zapewnienia właś­ci­wej opie­ki medy­cznej i zapo­b­ie­ga­nia poważnym kom­p­likacjom, jak choro­ba hemo­li­ty­cz­na noworod­ka. Jest to istotne zwłaszcza w przy­pad­kach, kiedy posi­adasz czyn­nik RhD negaty­wny, a Twój part­ner czyn­nik RhD pozytywny.

Kiedy najlepiej przeprowadzić Prenatal testDNA

Zdrowie Two­jego przyszłego dziec­ka jest pri­o­ry­tetem, dlat­ego przed­staw­iamy Ci opty­mal­ny czas na real­iza­cję Pre­na­tal testD­NA. Możli­wość wyko­na­nia Pre­na­tal testD­NA pojaw­ia się już w 10. tygod­niu ciąży, dostar­cza­jąc kluc­zowych infor­ma­cji na tem­at stanu zdrowia Two­jego maluszka.

Oto kil­ka sytu­acji, w których warto rozważyć wyko­nanie Pre­na­tal testDNA:

 • Gdy wynik innych badań pre­na­tal­nych, takie jak test PAPP‑A czy test złożony, nasunęły wąt­pli­woś­ci, np. co do ryzy­ka tri­somii 21.  Pre­na­tal testD­NA ofer­u­je wyższą pre­cyzję i może dostar­czyć bardziej szczegółowych danych,
 • Gdy zale­cono Ci amniop­unkcję z powodu pode­jrzenia chorób takich jak zespół Dow­na, Edward­sa czy Patau. Praw­idłowy wynik Pre­na­tal testD­NA elimin­u­je potrze­bę wyko­na­nia testów inwazyjnych.
 • Gdy jesteś mamą w wieku 35 lat lub starszą, co zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia gene­ty­cznych niepraw­idłowoś­ci u dziec­ka. Pre­na­tal testD­NA bada wszys­tkie 23 pary chro­mo­somów, ofer­u­jąc sze­ro­ki zakres badanych niepraw­idłowoś­ci.
 • Gdy w Two­jej rodzinie lub u poprzed­nich dzieci zdi­ag­no­zowano choro­by gene­ty­czne.
 • W sytu­acji, kiedy zależy Ci na potwierdze­niu zdrowia Two­jego malusz­ka w sposób bez­pieczny, niein­wazyjny, bez ryzy­ka negaty­wnego wpły­wu na ciążę.

Warto jed­nak mieć na uwadze sytu­acje, w których Pre­na­tal testD­NA, może nie być rekomen­dowany, np. przy obec­noś­ci  w Two­jej krwi DNA z guza, w przy­pad­ku ciąży mno­giej z trze­ma lub więcej pło­da­mi, lub gdy ciąża jest młod­sza niż 10 tygod­ni. Zachę­camy do zapoz­na­nia się z kom­plet­ną listą prze­ci­wwskazań, aby upewnić się, że Pre­na­tal testD­NA jest najlep­szym wyborem dla Ciebie i Two­jego dziecka.

Jaka jest skuteczność badania Prenatal testDNA?

Zda­je­my sobie sprawę, jak ważne jest dla Ciebie, otrzy­manie rzetel­nych danych doty­czą­cych stanu zdrowia Two­jego przyszłego dziec­ka. Dlat­ego prag­niemy pod­kreślić nieza­wod­ność i dokład­ność Pre­na­tal testDNA.

 • Badanie zostało pod­dane sze­rok­iemu zakre­sowi testów wery­fika­cyjnych, obe­j­mu­ją­cych przeszło 70 000 przy­pad­ków ciąż, co umożli­wiło potwierdze­nie jego skuteczności.
 • Wskaźnik czułoś­ci, odzwier­cied­la­ją­cy zdol­ność do iden­ty­fikacji konkret­nych niepraw­idłowoś­ci, przekracza 99%, co oznacza wyjątkową pre­cyzję w wykry­wa­niu potenc­jal­nych zaburzeń. 
 • Dodatkowo, min­i­mal­izu­je to ryzyko otrzy­ma­nia niepraw­idłowych wyników do nie więcej niż 0,1%, zapew­ni­a­jąc o wiary­god­noś­ci przeprowad­zonego testu.
 • Pon­ad­to, cały pro­ces real­iza­cji bada­nia — od sys­temów opro­gramowa­nia, przez wyko­rzysty­wany sprzęt, aż po odczyn­ni­ki — jest zgod­ny z najwyższy­mi nor­ma­mi jakoś­ci. Preatal testD­NA jest wykony­wany na opro­gramowa­niu, sprzę­cie i odczyn­nikach z cer­ty­fikatem CE-IVD w akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um UNI EN ISO 15189:2013, numer akredy­tacji 0018M.

Cena Prenatal testDNA i formy płatności

Rozu­miemy, że Twój wybór doty­czą­cy przeprowadzenia Pre­na­tal testD­NA wiąże się nie tylko z kwes­t­i­a­mi zdrowot­ny­mi, ale także finan­sowy­mi. Koszt tes­tu może różnić się w zależnoś­ci od wybranego przez Ciebie wariantu.

Zachę­camy do zapoz­na­nia się z ofer­tą na naszej stron­ie inter­ne­towej, gdzie zna­jdziesz szczegółowe infor­ma­c­je o dostęp­nych wari­antach i ich cenach. Więcej infor­ma­cji zna­jdziesz na stron­ie: prenataltestdna.pl.

Wychodząc naprze­ciw Twoim potrze­bom, pro­ponu­je­my elasty­czne rozwiąza­nia płat­nicze za pośred­nictwem sys­te­mu P24NOW. Dzię­ki takiemu rozwiąza­niu masz możli­wość sko­rzys­ta­nia z opcji płat­noś­ci odroc­zonych, bez żad­nych dodatkowych opłat, aż do 54 dni lub wybra­nia rozłoże­nia płat­noś­ci na wygodne dla Ciebie raty. Decyz­ja o sposo­bie płat­noś­ci zależy od Twoich pref­er­encji i możli­woś­ci finansowych.

Jeżeli masz jakiekol­wiek wąt­pli­woś­ci lub pyta­nia odnośnie opcji ratal­nych lub potrze­bu­jesz więcej infor­ma­cji, nasz zespół jest do Two­jej dys­pozy­cji. Skon­tak­tuj się z nami tele­fon­icznie pod numerem 665 761 161 – nasi eksper­ci z przy­jem­noś­cią odpowiedzą na wszys­tkie Two­je pyta­nia i pomogą znaleźć opcję najbardziej odpowied­nią dla Ciebie.

 

Gdzie przeprowadzić Prenatal testDNA?

Dążymy do tego, aby wyko­nanie Pre­na­tal testD­NA było dla Ciebie kom­for­towe  i proste, dlat­ego zapew­ni­amy sieć punk­tów pobrań, w których możli­we jest wyko­nanie przez Ciebie tes­tu. Bez wzglę­du na Two­je miejsce zamieszkanie,  z naszą pomocą i wspar­ciu  zre­al­izu­jesz badanie w punkcie  pobrań nieopo­dal Two­jej lokaliza­cji. Aktu­al­nie współpracu­je­my z blisko 300 punk­ta­mi na tere­nie całej Polski. 

Jeśli intere­su­je Cię inne rozwiązanie? Ofer­u­je­my również usługę pobra­nia próbek w zaciszu Two­jego domu. Decyz­ja o miejs­cu pobra­nia zależy wyłącznie od Twoich pref­er­encji i wygody. Wybór tej opcji nie wiąże się z żad­ny­mi dodatkowy­mi kosztami.

Aby zarez­er­wować ter­min wiz­y­ty lub wyszukać lokaliza­cję najbliższego miejs­ca pobra­nia,  zachę­camy do skon­tak­towa­nia się z nami. Jesteśmy dostęp­ni pod numerem tele­fonu 665 761 161. Nasi spec­jal­iś­ci z przy­jem­noś­cią pomogą Ci znaleźć lokaliza­cję, która będzie najbardziej odpowied­nia dla Twoich potrzeb, oraz udzielą odpowiedzi na wszys­tkie pyta­nia związane z badaniem. Nasz zespół dołoży wszel­kich starań, aby pro­ces umaw­ia­nia i przeprowadza­nia tes­tu był dla Ciebie jak najbardziej bezprob­le­mowy i komfortowy.

Atuty wyboru Prenatal TestDNA w testDNA

 • Doświad­cze­nie potwierd­zone zau­faniem: Od początku naszej dzi­ałal­noś­ci w 2003 roku skon­cen­trowal­iśmy się na bada­ni­ach gene­ty­cznych, zdoby­wa­jąc zau­fanie pon­ad 460 000 pac­jen­tów. Wyso­ka oce­na satys­fakcji – 4,9 na 5 gwiazdek – świad­czy o naszej wiary­god­noś­ci i jakoś­ci usług.
 • Dostęp­ność i wygo­da dla wszys­t­kich: Test możesz wykon­ać w niemal 300 lokaliza­c­jach w całym kra­ju lub korzys­ta­jąc z pobra­nia prób­ki w domu.
 • Jasne zasady cenowe: Kwo­ta wybranego tes­tu Pre­na­tal testD­NA obe­j­mu­je całość – od pobra­nia prób­ki, poprzez wyko­nanie tes­tu, aż po ewen­tu­alne kon­sul­tac­je z gene­tykiem w przy­pad­ku wyniku niepraw­idłowego. Trans­par­ent­ność cen elimin­u­je zaskoczenia finansowe.
 • Szy­b­ka real­iza­c­ja: Zależy nam na Twoim cza­sie i spoko­ju, dlat­ego ofer­u­je­my możli­wość wyko­na­nia Pre­na­tal testD­NA, nawet w dniu zgłoszenia się, min­i­mal­izu­jąc czas oczeki­wa­nia na wyniki.
 • Elasty­czne opc­je płat­noś­ci: Rozu­miemy różne możli­woś­ci finan­sowe naszych pac­jen­tek, ofer­u­je­my płat­noś­ci rozłożone na raty lub odroc­zone, dzię­ki współpra­cy z P24NOW i PayPo.
 • Pełne wspar­cie ekspertów: Ofer­u­je­my bezpłatne kon­sul­tac­je dostęp­ne również w sobo­ty, Nasz zespół medy­czny jest gotowy udzielić wspar­cia i odpowiedzi na wszys­tkie pytania.
 • Wyni­ki dostęp­ne online: Dla Two­jej wygody umożli­wiamy dostęp do wyników Pre­na­tal testD­NA w Pan­elu Pac­jen­ta, umożli­wia­jąc Ci poz­nanie wyników bez wychodzenia z domu.
 • Gwaranc­ja pry­wat­noś­ci: Two­je dane i infor­ma­c­je o wyniku bada­nia są trak­towane z najwyższą dyskrecją. Nie wymagamy wpisów do rejestru ciąż, co chroni Two­ją prywatność.

Decy­du­jąc się na Pre­na­tal testD­NA w Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA, staw­iasz na sprawd­zone i doświad­c­zone lab­o­ra­to­ri­um, niezach­wiane zau­fanie i wspar­cie na każdym etapie. Naszym celem jest zapewnie­nie Ci spoko­ju oraz pewnoś­ci, które są niezbędne w tym szczegól­nym cza­sie — jakim jest ciąża.

Najczęściej zadawane pytania?

Od którego tygodnia ciąży można wykonać Prenatal testDNA?

Pre­na­tal testD­NA  jest dostęp­ny od 10. tygod­nia ciąży wzwyż, bez określonej górnej grani­cy czasowej.

Jaki jest czas oczekiwania na wynik Prenatal testDNA?

Czas oczeki­wa­nia na wynik zależy od wybranego wari­antu bada­nia: Wynik Pre­na­tal testD­NA 3 dostęp­ny jest do 9 dni roboczych,  Pre­na­tal Karyo Plus - do 12 dni roboczych, w przy­pad­ku Pre­na­tal testD­NA RHD — do 14 dni roboczych. Czas ten liczy się od chwili, gdy prób­ka dotrze do lab­o­ra­to­ri­um. Wyni­ki mogą być udostęp­nione wcześniej i są dostęp­ne online w Pan­elu Pacjenta.

Czy Prenatal testDNA można wykonać na NFZ?

Pre­na­tal testD­NA — niein­wazyjny test pre­na­tal­ny, podob­nie jak inne testy NIPT, nie jest refun­dowany przez Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia w Polsce. Jest dostęp­ny wyłącznie jako usłu­ga prywatna.

Czy Prenatal testDNA można wykonać w przypadku  ciąży bliźniaczej i po in vitro?

Tak, moż­na. Dostęp­ność poszczegól­nych paki­etów Prental testD­NA może zależeć od typu ciąży bliź­ni­aczej, czy jest to ciążą jed­nokos­mówkowa czy dwukos­mówkowa.- w przy­pad­ku ciąży dwukos­mówkowej możli­wy jest jedynie wari­anT Pre­na­tal testD­NA 3.

Czy dane z Prenatal testDNA są dostępne w Internetowym Koncie Pacjenta i ich wykonanie wiąże się do wpisu do rejestru ciąż?

Nie, dane z bada­nia Pre­na­tal testD­NA nie są wpisy­wane w ofic­jal­nych bazach danych rejestru ciąż  i nie są widoczne w Inter­ne­towym Kon­cie Pacjenta.

Artykuł pow­stał przy współpra­cy z prenataltestdna.pl

Źródło:

 1. www.prenataltestdna.pl/zrodla
5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail