Badania prenatalne: czy są one bezpieczne dla dziecka i mamy? Przeskocz do treści
coloalert

Bezpieczeństwo badań prenatalnych dla dziecka i mamy

Dużo słyszy się o korzyś­ci­ach, które bada­nia pre­na­talne mogą przynieść przyszłym rodz­i­com. W końcu dzię­ki nim może­my wykryć wady wrod­zone u dziec­ka jeszcze przed jego nar­o­dz­i­na­mi. Ale czy testy te na pewno są bez­pieczne? Poniżej zna­jdziesz wszys­tko, co powin­naś wiedzieć na tem­at bez­pieczeńst­wa badań pre­na­tal­nych dla dziec­ka i mamy!bezpieczeństwo badań prenatalnych dla dziecka i mamy

Spis treś­ci:

  1. Bez­pieczeńst­wo badań pre­na­tal­nych dla dziec­ka i mamy — testy nieinwazyjne
  2. Bez­pieczeńst­wo badań pre­na­tal­nych dla dziec­ka i mamy — testy inwazyjne

Bezpieczeństwo badań prenatalnych dla dziecka i mamy — testy nieinwazyjne

Jed­ną z grup badań pre­na­tal­nych są testy niein­wazyjne. Są to bada­nia, które wykry­wa­ją zwięk­szone ryzyko roz­wo­ju danej wady u dziec­ka. Są one przy tym całkowicie bez­pieczne dla mat­ki i dziec­ka. Pod­czas ich wykony­wa­nia nie ma żad­nego ryzy­ka roz­wo­ju jakichkol­wiek powikłań.

Do testów niein­wazyjnych zal­icza się obra­zowe USG gene­ty­czne. Wykonu­je się je podob­nie do zwykłego USG, ale jest ono dużej dokład­niejsze. Dzię­ki temu lekarz może zauważyć ozna­ki takich wad, jak zespół Dow­na. Kobi­eta wykon­ać może także bada­nia krwi, takie jak:

  • Test PAPP‑A – pozwala on na wykrycie oznak wskazu­ją­cych na zespół Dow­na, zespół Edward­sa oraz zespół Patau
  •  Test Pre­na­tal testD­NA – jest to badanie wol­nego płodowego DNA, którego czułość wynosi aż 99%. W jego najsz­er­szej wer­sji Karyo Plus wykryć może­my niepraw­idłowoś­ci w obrę­bie wszys­t­kich chro­mo­somów dziec­ka oraz różnorodne zespoły mikrod­elecji i mikrodu­p­likacji. Test Pre­na­tal testD­NA pozwala także na określe­nie płci dziec­ka na życze­nie rodziców.

Bezpieczeństwo badań prenatalnych dla dziecka i mamy — testy inwazyjne

Drugą grupą badań pre­na­tal­nych są testy inwazyjne. Wykonu­je się je dopiero po uzyska­niu niepraw­idłowego wyniku bada­nia niein­wazyjnego. W przy­pad­ku tych testów do przeprowadzenia anal­izy potrzeb­na jest prób­ka pobrana z otoczenia pło­du, co wiąże się z niewielkim ryzykiem roz­wo­ju powikłań. Wynosi ono około 1%. Do takich testów zal­icza się:

  • Amniop­unkcję — badanie to pole­ga na pobra­niu prób­ki płynu owod­niowego poprzez nakłu­cie powłok brzusznych ciężarnej. Jest to najczęś­ciej wykony­wane badanie inwazyjne.
  •  Biop­s­ja kos­mów­ki — badanie to przeprowadza się tak samo, jak amniop­unkcję. Nie pobiera się jed­nak płynu owod­niowego, ale frag­ment kosmówki.
  •  Kor­do­cen­teza – w tym przy­pad­ku do anal­izy przez powło­ki brzuszne pobier­ana jest krew pępowinowa płodu.
Oceń
mail