Badania prenatalne: co powinna wiedzieć o nich kobieta w ciąży? Przeskocz do treści
coloalert

Co każda kobieta w ciąży powinna wiedzieć o badaniach prenatalnych?

Bada­nia pre­na­talne zale­cane są każdej kobiecie ciężarnej. Dzię­ki nim może­my u dziec­ka wykryć ewen­tu­alne wady wrod­zone jeszcze zan­im maluch pojawi się na świecie. Ale jak wykonu­je się takie bada­nia? Co dokład­nie mogą wykryć? Sprawdź, co każ­da kobi­eta w ciąży powin­na wiedzieć o bada­ni­ach prenatalnych!co każda kobieta w ciąży powinna wiedzieć o badaniach prenatalnych

Spis treś­ci:

 1. Bada­nia pre­na­talne — po co się je wykonuje?
 2. Bada­nia pre­na­talne — wskazania
 3. Bada­nia pre­na­talne — jakie testy najlepiej wykonać?

Badania prenatalne — po co się je wykonuje?

Bada­nia pre­na­talne to narzędzia diag­nos­ty­czne, które pozwala­ją sprawdz­ić, jak rozwi­ja się dziecko w łonie mat­ki. Dzię­ki nim przys­zli rodz­ice mogą być spoko­jni o zdrowie swo­jego maleńst­wa. Z kolei w przy­pad­ku wykrycia jakichkol­wiek niepraw­idłowoś­ci, mogą lep­iej przy­go­tować się na przyjś­cie na świat dziec­ka z daną wadą.

Badania prenatalne — wskazania

Bada­nia pre­na­talne w ciąży zale­cane są każdej kobiecie, która chce sprawdz­ić zdrowie swo­jego dziec­ka. Jed­nak szczegól­nie wykon­ać powin­ny je przyszłe mamy w następu­ją­cych przypadkach:

 •  W przy­pad­ku zajś­cia w ciążę po 35 roku życia
 •  W przy­pad­ku zdi­ag­no­zowa­nia wady wrod­zonej w poprzed­niej ciąży
 • W przy­pad­ku wykrycia wady gene­ty­cznej w najbliższej rodzinie

Badania prenatalne — jakie testy najlepiej wykonać?

Kobi­etom oczeku­ją­cym dziec­ka najbardziej pole­ca się wyko­nanie następu­ją­cych badań prenatalnych:

 •  USG gene­ty­czne – jest to niein­wazyjne badanie obra­zowe. Dzię­ki niemu lekarz może dokład­nie przyjrzeć się roz­wo­jowi dziec­ka i ocenić niezbędne para­me­try. Pozwala to zauważyć ozna­ki wskazu­jące m.in. na zespół Dow­na czy wady cewy nerwowej.
 •  Test PAPP‑A – jest to bio­chemiczne badanie, w którym anal­izu­je się stęże­nie biał­ka PAPP‑A we krwi ciężarnej. Może ono wykryć zwięk­szone ryzyko roz­wo­ju zespołu Dow­na, zespołu Edward­sa oraz zespołu Patau u płodu.
 •  Bada­nia wol­nego płodowego DNA — są to bada­nia, w których anal­i­zowane jest DNA pło­du obec­ne we krwi mat­ki. Są one bez­pieczne i bard­zo czułe. Przykła­dem takiego bada­nia jest test Pre­na­tal testD­NA. W jego wer­sji Karyo Plus u pło­du wykryć może­my tri­somie i mono­somie w obrę­bie wszys­t­kich 23 chro­mo­somów oraz różne zespoły mikrod­elecji i mikrodu­p­likacji. Badanie umożli­wia także określe­nie płci dziec­ka na życze­nie rodziców.
  Wszys­tkie wymienione testy wykry­wa­ją jedynie zwięk­szone ryzyko roz­wo­ju danej wady u dziec­ka. Ich niepraw­idłowy wynik należy więc potwierdz­ić w bada­niu inwazyjnym.
Oceń
mail