Poradnik dla kobiet: jaką formę antykoncepcji najlepiej wybrać? Przeskocz do treści
coloalert

Jaką antykoncepcję wybrać? Poradnik dla kobiet

Na rynku zna­jdziemy wiele metod zapo­b­ie­ga­nia niech­cianej ciąży. Prez­er­waty­wy, tablet­ki, krąż­ki, implan­ty… Moż­na naprawdę się w tym pogu­bić. Przed­staw­iamy więc porad­nik, w którym zna­jdziesz infor­ma­c­je na tem­at plusów i minusów konkret­nych metod. Przeczy­taj i dowiedz się, jaką antykon­cepcję wybrać!jaką antykoncepcje wybrać

Spis treś­ci:

  1. Wskaźnik Pearla a skuteczność antykoncepcji
  2. Jaką antykon­cepcję wybrać?

Wskaźnik Pearla a skuteczność antykoncepcji

W wyborze antykon­cepcji najważniejsza jest skuteczność poszczegól­nych metod. Oce­nia się ją za pomocą wskaźni­ka Pearla. Określa on, ile na 100 kobi­et sto­su­ją­cych daną metodę antykon­cepcji, zaszło w ciążę. Im jest niższy, tym dana meto­da antykon­cepcji jest skuteczniejsza.

Jaką antykoncepcję wybrać?

Wśród kobi­et najpop­u­larniejsze są następu­jące metody antykoncepcji:

  •  Kalen­darzyk małżeńs­ki — meto­da ta pole­ga na unika­niu współży­cia w trak­cie dni płod­nych. Kobi­eta musi więc obser­wować swój cykl miesiączkowy, aby wiedzieć, kiedy pojawi się owu­lac­ja. W tym przy­pad­ku wskaźnik Pearla jest dość wyso­ki – wynosi 8–25. Wyni­ka to przede wszys­tkim z fak­tu, że w cyk­lu miesiączkowym łat­wo może dochodz­ić do przesunięć.
  •  Prez­er­waty­wy – jest to najbardziej pop­u­larny mechan­iczny środek antykon­cepcji. Kupimy ją w wielu rozmi­arach, smakach i zapachach. Prez­er­waty­wy chronią nas nie tylko przed niech­cianą ciążą, ale także choroba­mi przenos­zony­mi drogą płciową. W ich przy­pad­ku wskaźnik Pearla wynosi 3–14.
  •  Tablet­ki antykon­cep­cyjne — są to preparaty zaw­ier­a­jące żeńskie hor­mo­ny płciowe. Należy łykać je codzi­en­nie o tej samej porze. Jest to niezwyk­le skutecz­na meto­da antykon­cepcji. Wskaźnik Pearla wynosi 0,1–3. Może ona jed­nak wywołać skut­ki uboczne, takie jak waha­nia nas­tro­ju, trądzik czy bóle głowy.
  •  Krąż­ki antykon­cep­cyjne — zaw­ier­a­ją one żeńskie hor­mo­ny. Taki krążek apliku­je się dopochwowo pier­wszego dnia cyk­lu. Wskaźnik Pearla w tym przy­pad­ku wynosi 0,6–1,7.
  •  Wkład­ka domaci­cz­na – jest ona nazy­wana także spi­ralą. Jest to antykon­cepc­ja dłu­goter­mi­nowa, którą apliku­je lekarz. Niek­tóre z nich mogą pomóc nam uniknąć niech­cianej ciąży nawet przez 10 lat. Wskaźnik Pearla w jej przy­pad­ku wynosi 0,1–0,2.
  •  Plas­try antykon­cep­cyjne – raz w tygod­niu przyk­le­ja się je do skóry, dzię­ki czemu uwal­ni­ane są żeńskie hor­mo­ny płciowe. Przyk­leić moż­na je do ramienia, poślad­ka czy w oko­lice biki­ni. Wskaźnik Pearla dla plas­trów antykon­cep­cyjnych wynosi około 0,9.
Oceń
mail