Stosowanie tabletek antykoncepcyjnych a przybieranie na wadze Przeskocz do treści
coloalert

Przybieranie na wadze po tabletkach antykoncepcyjnych — skąd się bierze?

Tablet­ki antykon­cep­cyjne są bard­zo skuteczne w ochronie przed niech­cianą ciążę. Źle dobrane mogą jed­nak powodować skut­ki uboczne. Jed­nym z nich może być przy­bieranie na wadze po tabletkach antykon­cep­cyjnych. Sprawdź, czy doty­czy to każdej kobi­ety sto­su­jącej tablet­ki antykoncepcyjne!przybieranie na wadze po tabletkach antykoncepcyjnych

Spis treś­ci:

  1. Tablet­ki antykon­cep­cyjne a możli­we skut­ki uboczne
  2. Przy­bieranie na wadze po tabletkach antykon­cep­cyjnych — przyczyny
  3. Przy­bieranie na wadze po tabletkach antykon­cep­cyjnych — jak go uniknąć?

Tabletki antykoncepcyjne a możliwe skutki uboczne

Tablet­ki antykon­cep­cyjne to preparaty zaw­ier­a­jące hor­mo­ny żeńskie. Więk­szość z nich zaw­iera dwa skład­ni­ki hor­mon­alne — prog­es­teron oraz estro­gen. Ich dzi­ałanie hamu­je dojrze­wanie pęcherzy­ka w jajniku i hamu­je owu­lac­je. W kon­sek­wencji szanse na zapłod­nie­nie znacznie się zmniejszają.

Tablet­ki antykon­cep­cyjne, jak każdy lek, mogą powodować pewne dzi­ała­nia niepożą­dane. Najczęst­sze z nich to:

  •  Bóle głowy
  •  Zakrzepi­ca
  •  Waha­nia nastrojów
  •  Spadek libido
  •  Bóle brzucha
  •  Trądzik i inne prob­le­my skórne
  •  Wypadanie włosów

Najczęś­ciej jed­nak kobi­ety sto­su­jące tablet­ki antykon­cep­cyjne skarżą się na przy­rost masy ciała.

Przybieranie na wadze po tabletkach antykoncepcyjnych — przyczyny

Przy­czyną przy­biera­nia na wadze po tabletkach antykon­cep­cyjnych jest obec­ność estro­genów w składzie przyj­mowanego preparatu. Są to hor­mo­ny, które spowal­ni­a­ją pro­ces spala­nia tłuszczów w orga­nizmie, przez co zaczy­na­ją się one odkładać. Twój orga­nizm nie nadąża spalać tłuszczów, które mu dostarczasz.

Zawarty w tabletkach antykon­cep­cyjnych prog­es­teron również może przy­czy­ni­ać się do wzros­tu Two­jej masy ciała. Jest to hor­mon, który na nasz orga­nizm dzi­ała odwad­ni­a­ją­co. Jeśli więc nie dostar­cza­my mu wystar­cza­jącej iloś­ci płynu, to zaczy­na on mag­a­zynować wodę. W kon­sek­wencji na wadze zobaczymy dodatkowe kilogramy.

Przybieranie na wadze po tabletkach antykoncepcyjnych — jak go uniknąć?

W trak­cie stosowa­nia tabletek antykon­cep­cyjnych musimy szczegól­nie zad­bać o swo­ją syl­wetkę. Dzię­ki temu unikniemy nad­miernego przy­biera­nia na wadze. W tym celu powin­nyśmy przede wszys­tkim zad­bać o dietę. Jedz zbi­lan­sowane posił­ki zaw­ier­a­jące duże iloś­ci warzyw i owoców. Pamię­taj przy tym, aby nie przekraczać swo­jego zapotrze­bowa­nia kalo­rycznego. Szy­bko wyliczysz je dzię­ki jed­ne­mu z inter­ne­towych kalku­la­torów. Postaraj się także znaleźć czas na akty­wność fizy­czną przy­na­jm­niej trzy razy w tygodniu.

Oceń
mail