Zakrzepica przy tabletkach jednoskładnikowych - czy to możliwe? Przeskocz do treści
coloalert

Tabletki jednoskładnikowe a zakrzepica

Tablet­ki antykon­cep­cyjne to jed­na z najlep­szych metod poma­ga­ją­ca kobi­etom świadomie zaplanować pow­ięk­sze­nie rodziny. Wiele jed­nak słyszy się, że powodu­ją one różne powikła­nia zdrowotne, takie jak zakrzepi­ca. Sprawdź, skąd może się ona wziąć i czy jest to możli­we przy stosowa­niu tabletek antykon­cep­cyjnych jednoskładnikowych!tabletki jednoskładnikowe a zakrzepica

Spis treś­ci:

 1. Tablet­ki antykon­cep­cyjne a skut­ki uboczne
 2. Tablet­ki antykon­cep­cyjne a zakrzepica
 3. Tablet­ki jed­noskład­nikowe a zakrzepica
 4. Tablet­ki jed­noskład­nikowe — komu są zalecane?

Tabletki antykoncepcyjne a skutki uboczne

Tablet­ki antykon­cep­cyjne to preparaty, w których zawarte są żeńskie hor­mo­ny płciowe. Ich reg­u­larne stosowanie uniemożli­wia zapłod­nie­nie, dzię­ki czemu kobi­eta może świadomie zajść w ciążę w wybranym przez siebie momen­cie. Odpowied­nio dobrane są one bard­zo skuteczne i bezpieczne.

Jed­nak w niek­tórych przy­pad­kach powodować mogą dzi­ała­nia niepożą­dane, takie jak:

 •  Zakrzepi­ca żylna
 •  Waha­nia nastroju
 •  Bóle głowy
 •  Przy­bieranie na masie ciała
 •  Trądzik i inne prob­le­my skórne

Tabletki antykoncepcyjne a zakrzepica

Tablet­ki antykon­cep­cyjne mogą zaw­ier­ać estro­gen. Jest to hor­mon, który pobudza układ krzep­nię­cia do pra­cy. W kon­sek­wencji rośnie praw­dopodobieńst­wo pow­sta­nia zakrzepu. Sza­cu­je się, że ryzyko roz­wo­ju zakrzepicy u pac­jen­tek sto­su­ją­cych antykon­cepcję hor­mon­al­ną jest aż trzy razy więk­sze niż u pozostałych kobi­et. Doty­czy to jed­nak jedynie tabletek antykon­cep­cyjnych dwuskładnikowych.

Tabletki jednoskładnikowe a zakrzepica

Nie wszys­tkie tablet­ki antykon­cep­cyjne wiążą się ze zwięk­szonym ryzykiem roz­wo­ju zakrzepicy. Nie doty­czy to tabletek jed­noskład­nikowych, które w swoim składzie nie zaw­ier­a­ją żad­nych iloś­ci estro­genu. W ich składzie zna­j­du­je się tylko jeden hor­mon – pochod­na prog­es­teronu. W kon­sek­wencji ryzyko pow­sta­nia zakrzepu się nie zwiększa.

Tabletki jednoskładnikowe — komu są zalecane?

Tablet­ki jed­noskład­nikowe a zakrzepi­ca? Stosowanie jed­noskład­nikowych tabletek antykon­cep­cyjnych zale­cane jest przede wszys­tkim kobi­etom, u których z jakiegoś powodu ryzyko roz­wo­ju zakrzepicy już jest więk­sze. W szczegól­noś­ci doty­czy to pac­jen­tek, które obciążone są gene­ty­czną skłon­noś­cią do pow­stawa­nia zakrzepów (trom­bofil­ią wrod­zoną). Ich stosowanie rozważyć należy także w przypadku:

 • Doświad­czenia w przeszłoś­ci epi­zo­du zakrzepowego
 •  Wys­tąpi­enia epi­zo­du zakrzepowego w najbliższej rodzinie
 •  Pale­nia papierosów
 •  Cier­pi­enia na otyłość
 •  Chę­ci stosowa­nia tabletek antykon­cep­cyjnych po 35 roku życia
5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail