Możliwy problem z niepłodnością - jakie badania warto wykonać? Przeskocz do treści
coloalert

Jakie badania powinno się przeprowadzić, podejrzewając problem z niepłodnością?

O niepłod­noś­ci może­my mówić, jeżeli reg­u­larne współży­cie nie przynosi oczeki­wanych skutków przez 12 miesię­cy. Przy­czy­na tego prob­le­mu może leżeć zarówno po stron­ie kobi­ety, jak i mężczyzny. Para powin­na więc pod­dać się odpowied­niej diag­nos­tyce. Sprawdź, jakie bada­nia powin­no się przeprowadz­ić, pode­jrze­wa­jąc prob­lem z niepłodnością!jakie badania powinno się przeprowadzić podejrzewając problem z niepłodnością

Spis treś­ci:

  1. Gene­ty­cz­na diag­nos­ty­ka niepłodności
  2. Diag­nos­ty­ka niepłod­noś­ci — pozostałe badania

Genetyczna diagnostyka niepłodności

Sza­cu­je się, że około 10–15% przy­pad­ków niepłod­noś­ci związanych jest z niepraw­idłowoś­ci­a­mi gene­ty­czny­mi. Wyko­nanie diag­nos­ty­ki gene­ty­cznej może więc pomóc nam poz­nać przy­czynę prob­lemów z poczę­ciem dziec­ka. Pomogą nam w tym następu­jące badania:

  •  Bada­nia kar­i­o­ty­pu – jest to pod­sta­wowe badanie gene­ty­czne, w którym sprawdza się, czy struk­tu­ra oraz ilość chro­mo­somów jest praw­idłowa. Zmi­any lub bra­ki w ich obrę­bie są częstą przy­czyną niepłod­noś­ci. Do bada­nia potrzeb­na jest tylko prób­ka krwi.
  • Badanie CFTR – jest to badanie gene­ty­czne przez­nac­zone jedynie dla mężczyzn. Dzię­ki niemu może­my wykryć mutację gene­ty­czną odpowiedzial­ną za niedrożność lub wrod­zony brak nasieniowodów. Do bada­nia potrzeb­na jest prób­ka śliny.
  •  Badanie AZF — również jest to badanie, które wykon­ać musi jedynie mężczyz­na. Dzię­ki niemu może­my wykryć mutację, która powodu­je zmniejs­zoną ilość lub całkow­ity brak plemników.
  •  Badanie KIR i HLA‑C — sprawdza­ją one, czy wys­tępu­je zgod­ność immuno­log­icz­na między komórka­mi układu odpornoś­ciowego a tkanka­mi pło­du. Badanie HLA‑C wyko­nane powin­no zostać przez obo­j­ga part­nerów, a badanie KIR jedynie przez kobietę.

Diagnostyka niepłodności — pozostałe badania

Oprócz badań gene­ty­cznych w diag­nos­tyce niepłod­noś­ci para powin­na wykon­ać również:

  •  Bada­nia hor­mon­alne, takie jak FSH, LH, prog­es­teron, estroge­ny, pro­lak­ty­na oraz hor­mo­ny tar­czy­cy. Dzię­ki tym testom wykryć może­my hor­mon­alne podłoże niepłodności.
  •  Bada­nia anatomiczne — jed­ną z przy­czyn niepłod­noś­ci mogą być wady anatomiczne w obrę­bie narządów rod­nych kobi­ety. W diag­nos­tyce niepłod­noś­ci warto więc wykon­ać USG narządów rodnych.
  •  Pod­sta­wowe badanie nasienia – pole­ga on na zbada­niu prób­ki męskiego nasienia m.in. pod kątem iloś­ci, jakoś­ci, budowy oraz ruch­li­woś­ci plem­ników. Pozwala on sprawdz­ić, czy męskie nasie­nie jest dobrej jakości.
Oceń
mail