Otyłość u dzieci - skąd się bierze? Jak można jej zapobiec? Przeskocz do treści
coloalert

Przyczyny i zapobieganie otyłości u dzieci

Otyłość dziecię­ca to poważny prob­lem, który doty­czy coraz więk­szej licz­by dzieci. Niesie to za sobą ogromne kon­sek­wenc­je zdrowotne. Rodz­ice powin­ni być świado­mi skali tego prob­le­mu. W naszym najnowszym artykule przyjrzymy się więc przy­czynom i zapo­b­ie­ga­niu otyłoś­ci u dzieci. Przeczy­taj, aby uniknąć tego prob­le­mu u swoich pociech!przyczyny i zapobieganie otyłości u dzieci

Spis treś­ci:

  1. Przy­czyny otyłoś­ci u dzieci
  2. Zapo­b­ie­ganie otyłoś­ci u dzieci

Przyczyny otyłości u dzieci

Otyłość może być wywołana przez różne czyn­ni­ki. Najczęst­sze z nich to:

  •  Nieod­powied­nia dieta — jed­ną z głównych przy­czyn otyłoś­ci u dzieci jest niezdrowa dieta, boga­ta w kalo­rie, tłuszcze i cukry, a ubo­ga w skład­ni­ki odży­w­cze. Spoży­cie nad­mi­aru fast-foodów, przetwor­zonej żywnoś­ci oraz napo­jów słod­zonych sprzy­ja nad­mierne­mu przy­biera­niu na wadze
  •  Brak akty­wnoś­ci fizy­cznej lub jej zniko­ma ilość — dzieci coraz więcej cza­su spędza­ją przed ekrana­mi kom­put­erów, telewiz­orów czy smart­fonów, co prowadzi do braku ruchu i wzros­tu masy ciała. Rodz­ice muszą mieć świado­mość, że same zaję­cia wychowa­nia fizy­cznego w szkole nie są wystar­cza­jące. Dzieci potrze­bu­ją znacznie więcej ruchu.
  •  Gene­ty­ka- dzieci, których rodz­ice lub rodzeńst­wo cier­pią na nad­wagę, częś­ciej nad­miernie przy­bier­a­ją na masie ciała, a w kon­sek­wencji pojaw­ia się otyłość.

Zapobieganie otyłości u dzieci

Każdy rodz­ic powinien pomyśleć o potenc­jal­nej otyłoś­ci u swo­jego dziec­ka, jeszcze zan­im pojawi się jakikol­wiek prob­lem. W tym celu warto pod­jąć dzi­ała­nia zapo­b­ie­gaw­cze, takie jak:

  •  Edukac­ja żywieniowa- jest to kluc­zowy ele­ment zapo­b­ie­ga­nia otyłoś­ci u dzieci. Rodz­ice i opiekunowie powin­ni uczyć dzieci, jakie są zdrowe nawy­ki żywieniowe oraz uczyć wprowadza­nia ich w życie. Muszą przy tym pamię­tać, że dla dzieci jesteśmy auto­ry­te­ta­mi, dlat­ego musimy dawać im odpowied­ni przykład.
  •  Zachę­canie do akty­wnoś­ci fizy­cznej — rodz­ice mogą orga­ni­zować rodzinne spac­ery, wspólne gry na świeżym powi­etrzu lub zapisy­wać dzieci na zaję­cia sportowe, aby pro­mować zdrowy tryb życia. Dzię­ki temu dzieci będą chęt­niej się ruszać i spalać nad­pro­gramowe kilogramy.
  •  Ogranicze­nie dostępu do niezdrowych pro­duk­tów — może to bard­zo pomóc w zapo­b­ie­ga­niu otyłoś­ci u dzieci. Zami­ast tego, w domu powin­ny być dostęp­ne zdrowe przekąs­ki, takie jak owoce, orzechy czy marchew­ki. Dzię­ki temu będziemy mogli podać dziecku coś zdrowego, gdy dopad­nie je nagły głód.
Oceń
mail