Korzystanie z urządzeń elektronicznych a efekty długoterminowe u dzieci Przeskocz do treści
coloalert

Jakie mogą być efekty długoterminowe nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych przez dzieci?

Dzieci spędza­ją przed ekranem zde­cy­dowanie za dużo cza­su. Mają one ogrom­ną trud­ność z odłoże­niem na bok urządzeń elek­tron­icznych. Może to mieć bard­zo poważne kon­sek­wenc­je. Niek­tóre z nich pojaw­ią się od razu, a inne będą bardziej odległe. Przeczy­taj, jakie mogą być efek­ty dłu­goter­mi­nowe nad­miernego korzys­ta­nia z urządzeń elek­tron­icznych przez dzieci!efekty długoterminowe nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych przez dzieci

Spis treś­ci:

  1. Kiedy korzys­tanie z urządzeń elek­tron­icznych jest nadmierne?
  2. Najczęst­sze efek­ty dłu­goter­mi­nowe nad­miernego korzys­ta­nia z urządzeń elek­tron­icznych przez dzieci

Kiedy korzystanie z urządzeń elektronicznych jest nadmierne?

Długie spędzanie cza­su przed ekranem jest bard­zo szkodli­we dla zdrowia naszych dzieci. Warto więc ustal­ić jasne reguły doty­czące tego, ile cza­su nasze dziecko może spędzać przed ekranem. Powin­ny one być dos­tosowane do wieku naszego dziec­ka. Spec­jal­iś­ci zale­ca­ją wprowadze­nie następu­ją­cych limitów:

  • 20 min­ut dzi­en­nie dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat
  • 60 min­ut dzi­en­nie dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat
  •  Dwie godziny dzi­en­nie dla dzieci w wieku powyżej 10 lat

Najczęstsze efekty długoterminowe nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych przez dzieci

Nad­mierne korzys­tanie z urządzeń elek­tron­icznych przez dzieci może wywołać następu­jące dłu­goter­mi­nowe efekty:

  •  Nad­wa­ga i otyłość — jed­nym ze skutków nad­miernego korzys­ta­nia z urządzeń ekra­nowych jest spadek akty­wnoś­ci fizy­cznej. Dzieci mają mniej motywacji do upraw­ia­nia sportu, a w kon­sek­wencji ich masa ciała z cza­sem przes­ta­je być praw­idłowa. Skutkować może to nad­wagą lub otyłością.
  •  Izo­lac­ja – dzieci mogą mieć prob­lem z odłoże­niem urządzeń elek­tron­icznych na bok w odpowied­nim momen­cie. W kon­sek­wencji zaczy­na­ją odd­alać się od rówieśników i swoich blis­kich i się izolować.
  •  Wady wzroku — urządzenia elek­tron­iczne nie mają najlep­szego wpły­wu na nasz wzrok. Nad­mierne korzys­tanie z nich może więc skutkować wadą wzroku i koniecznoś­cią noszenia okularów.
  •  Zaburzenia snu – niebieskie światło emi­towane przez ekrany może zakłó­cać rytm snu dziec­ka. Prowadz­ić może to nawet do bezsenności.
  •  Prob­le­my w szkole – dzieci częs­to zanied­bu­ją swo­je szkolne obow­iąz­ki w celu pogra­nia na kom­put­erze czy pooglą­da­nia telewiz­ji. W kon­sek­wencji robią sobie zaległoś­ci, które się nawarst­wia­ją. Dziecko może więc dostawać słab­sze oce­ny, a nawet mieć prob­le­my z uzyskaniem pro­mocji do następ­nej klasy.
Oceń
mail