Przeskocz do treści
coloalert

Domowy test na raka — jak się go przeprowadza?

Rak jeli­ta grubego to pod­stęp­na i cięż­ka choro­ba. Jest ona jed­nak w pełni uleczal­na, jeśli tylko zostanie wykry­ta odpowied­nio wcześnie. Diag­nos­ty­ka raka jeli­ta grubego wiąże się jed­nak z wyko­naniem kolonoskopii, czego wielu pac­jen­tów wolało­by uniknąć. Na szczęś­cie ist­nieje także inne skuteczne narzędzie diag­nos­ty­czne – domowy test na raka. Sprawdź, jak się go przeprowadza i dlaczego warto go wykonać!domowy test na raka

Spis treś­ci:

  1. Domowy test na raka — korzyści
  2. Kolonoskopia a domowy test na raka
  3. Domowy test na raka jeli­ta grubego — jak się go wykonuje?

Domowy test na raka — korzyści

Rak jeli­ta grubego jest chorobą, która zbiera ogromne żni­wo. Rocznie prze­gry­wa z nią aż 12 000 osób[1] . Los pac­jen­tów nie musi jed­nak być tak trag­iczny. Rak jeli­ta grubego jest chorobą w pełni uleczal­ną, jeśli wykry­je się ją odpowied­nio wcześnie. Im później postaw­iona diag­noza, tym mniejsze będą szanse na wylecze­nie. Domowy test na raka jeli­ta grubego daje nam możli­wość wykrycia choro­by we wczes­nym sta­di­um. Jego wyko­nanie może więc ura­tować nam życie.

Kolonoskopia a domowy test na raka

Kolonoskopia to pod­sta­wowe badanie wykony­wane w diag­nos­tyce raka jeli­ta grubego. Wielu pac­jen­tów jed­nak uni­ka go jak ognia, ponieważ kojarzy im się z bólem i dyskom­fortem. Jest to spowodowane samą pro­ce­durą bada­nia – wykonu­je się je poprzez wprowadze­nie do odby­tu pac­jen­ta giętkiej rur­ki zakońc­zonej kamerą. Dzię­ki temu lekarz może dokład­nie obe­jrzeć wnętrze jeli­ta grubego pac­jen­ta i wykryć niepoko­jące zmi­any. Kolonoskopia zwyk­le wykony­wana jest w znieczu­le­niu, ale mimo tego więk­szość osób nie decy­du­je się na badanie odpowied­nio szybko.

Pac­jen­ci najczęś­ciej na kolonoskopię zgłasza­ją się, dopiero gdy są do tego zmuszeni. W kon­sek­wencji rak jeli­ta grubego diag­no­zowany jest w zaawan­sowanym sta­di­um roz­wo­ju. W takiej sytu­acji szanse na skuteczne lecze­nie są już niewielkie. Los pac­jen­tów nie musi jed­nak być taki trag­iczny. Uniknąć moż­na go dzię­ki wczes­nej diag­nos­tyce, czyli szy­bkim wyko­na­niu kolonoskopii lub domowego tes­tu na raka jeli­ta grubego.

Domowy test na raka jelita grubego — jak się go wykonuje?

Pac­jen­ci, którzy obaw­ia­ją się kolonoskopii, mogą sko­rzys­tać z niein­wazyjnej alter­naty­wy – domowego tes­tu na raka jeli­ta grubego Coloalert. Dzię­ki niemu może­my wykryć raka jeli­ta grubego już we wczes­nym sta­di­um. Potrzeb­na jest do tego jedynie prób­ka kału. Pobrać może­my ją we włas­nej łazience, dzię­ki czemu przeprowadze­nie bada­nia jest dużo bardziej komfortowe.
Czułość domowego tes­tu na raka wynosi 85%, a specy­ficzność 92%[2] . Badanie to jest więc tak skuteczne w wykry­wa­niu zmi­an nowot­worowych, jak kolonoskopia. Jest to możli­we dzię­ki anal­izie prób­ki kału pod kątem czterech składowych:

  •  Stęże­nie ludzkiego DNA w kale
  •  Obec­ność mutacji w genie KRAS
  •  Obec­ność mutacji w genie BRAF
  •  Obec­ność krwi uta­jonej w kale

Źródła:

  1. https://www.zwrotnikraka.pl/przerzutowy-rak-jelita-grubego/
  2. Dollinger MM et al. (2018), Clin­Lab 64(10), 1719–1730.
Oceń
mail