Przeskocz do treści
coloalert

Jaki test na raka jelita grubego warto wykonać?

Test na raka jeli­ta grubego powinien zostać wyko­nany jak najszy­b­ciej. Ma to ogromne znacze­nie dla rokowań pac­jen­ta. Im później choro­ba zostanie wykry­ta, tym mniejsze są szanse na jej wylecze­nie. Nie warto więc zwlekać z rozpoczę­ciem odpowied­niej diag­nos­ty­ki. Ale jak to zro­bić? Sprawdź, jaki test na raka jeli­ta grubego wykonać!test na raka

Spis treś­ci:

  1. Test na raka jeli­ta grubego a statystyki
  2. Stan­dar­d­owy test na raka jeli­ta grubego — kolonoskopia
  3. Alter­naty­wny test na raka jeli­ta grubego — Coloalert

Test na raka jelita grubego a statystyki

Rocznie na raka jeli­ta grubego umiera aż 12 000 osób [1]. Przy­czyną takiego stanu rzeczy jest zbyt późne postaw­ie­nie właś­ci­wej diag­nozy. Pac­jen­ci na diag­nos­tykę zgłasza­ją się zbyt późno, ponieważ wiąże się ona z wyko­naniem kolonoskopii. Badanie to kojarzy się pac­jen­tom z bólem, dlat­ego zgłaszal­ność na nie wynosi zaled­wie 17,4% [2] .

Zbyt późne wyko­nanie diag­nos­ty­ki uniemożli­wia wykrycie raka jeli­ta grubego we wczes­nym sta­di­um roz­wo­ju. Zwyk­le jest on diag­no­zowany w momen­cie, w którym jest już zbyt późno na wdroże­nie skutecznego leczenia. Takiego losu moż­na by było uniknąć, gdy­by tylko test na raka został wyko­nany odpowied­nio wcześnie. Choro­ba ta wykry­ta we wczes­nym sta­di­um jest niemal w 100% wyleczalna.

Standardowy test na raka jelita grubego — kolonoskopia

Stan­dar­d­owym testem na raka jeli­ta grubego jest kolonoskopia. Jest to badanie endoskopowe dol­nego odcin­ka prze­wodu pokar­mowego. Lekarz dzię­ki niemu może ocenić wnętrze jeli­ta grubego poprzez wprowadze­nie do odby­tu pac­jen­ta giętkiej rur­ki z kamerą. Cza­sa­mi wprowadzane tam są także dodatkowe narzędzia np. w celu pobra­nia wycin­ka do dal­szej anal­izy [3]. Cała pro­ce­du­ra jest bezbolesna, ponieważ kolonoskopia najczęś­ciej jest przeprowadzana w znieczu­le­niu ogól­nym lub miejscowym.

Samo przeprowadze­nie kolonoskopii trwa od 15 do 40 min­ut. Pac­jent musi jed­nak zacząć przy­go­towywać się do bada­nia już dużo wcześniej. Tydzień przed badaniem pac­jent powinien już rozpocząć stosowanie diety lekkos­trawnej. Z kolei dwa dni przed samą kolonoskopią należy pić spec­jal­ną zaw­iesinę przeczyszcza­jącą. Na samo badanie zgłosić należy się na czczo.

Alternatywny test na raka jelita grubego — Coloalert

Pac­jen­ci w diag­nos­tyce raka jeli­ta grubego nie muszą od razu wykony­wać kolonoskopii. Na początku mogą wykon­ać niein­wazyjny test Coloalert, którego skuteczność w wykry­wa­niu zmi­an nowot­worowych jest porówny­wal­na do kolonoskopii. Do jego wyko­na­nia potrzeb­na jest jedynie prób­ka kału. Pobrać może­my ją za pomocą spec­jal­nego zestawu we włas­nej łazience, dzię­ki czemu będzie to dużo bardziej wygodne i kom­for­towe badanie. Tak pobraną próbkę należy przesłać do lab­o­ra­to­ri­um do analizy.

Źródła:

  1. https://www.mp.pl/interna/table/B16.4.21–1.
  2. Aktu­al­na sytu­ac­ja pac­jen­tów z nowot­wora­mi układu pokar­mowego w Polsce.pdf.
  3. https://www.bielanski.med.pl/wp-content/uploads/2022/12/Kolonoskopia_opis-procedury.pdf
Oceń
mail