Badania kontrolne w rozwoju dziecka - dlaczego są takie ważne? Przeskocz do treści
coloalert

Jakie jest znaczenie regularnych badań kontrolnych w rozwoju dziecka?

Każdy rodz­ic chce chronić zdrowie swo­jego dziec­ka. W tym celu warto wykony­wać pro­fi­lak­ty­czne bada­nia kon­trolne. Powin­niśmy robić to reg­u­larnie. Sprawdź, jakie dokład­nie jest znacze­nie reg­u­larnych badań kon­trol­nych w roz­wo­ju dziec­ka i jakie dokład­nie bada­nia warto wykony­wać profilaktycznie!znaczenie regularnych badań kontrolnych w rozwoju dziecka

Spis treś­ci:

  1. Znacze­nie reg­u­larnych badań kon­trol­nych w roz­wo­ju dziecka
  2. Jakie pro­fi­lak­ty­czne bada­nia kon­trolne u dziec­ka warto wykonać?
  3. Test gene­ty­czny jako badanie kon­trolne w roz­wo­ju dziecka

Znaczenie regularnych badań kontrolnych w rozwoju dziecka

Wiele chorób rozwi­ja się w sposób bezob­ja­wowy. Nie powodu­ją one żad­nych widocznych symp­tomów i po cichu wyniszcza­ją orga­nizm. Nie jesteśmy w stanie samodziel­nie ich dostrzec. Tego typu schorzenia wykryć może­my poprzez reg­u­larne wykony­wanie badań kon­trol­nych. Mogą więc ura­tować one życie i zdrowie Two­jego dziec­ka. Warto więc o nich pamiętać.

Jakie profilaktyczne badania kontrolne u dziecka warto wykonać?

Najważniejszym badaniem kon­trol­nym, które należy reg­u­larnie wykony­wać u dziec­ka, jest bilans zdrowia. Jest to ogólne badanie wykony­wane przez lekarza rodzin­nego. Rodz­ic ze swo­ją pociechą powinien się na nie zgłosić w 2, 4, 6, 10, 14, 16 i 18 roku życia dziecka.
Bilans zdrowia pozwala na wczesne wykrycie ewen­tu­al­nych prob­lemów zdrowot­nych u dziec­ka. W jego trak­cie wykonu­je się kil­ka badań. Lekarz w jego trak­cie sprawdzi wzrok, słuch, mowę, rozwój ruchowy oraz rozwój płciowy dziec­ka. Skieru­je także na wyko­nanie dodatkowego bada­nia dla dziec­ka lub do odpowied­nich spec­jal­istów, jeżeli zauważy jakiekol­wiek nieprawidłowości.

Test genetyczny jako badanie kontrolne w rozwoju dziecka

Schorzenia o bezob­ja­wowym prze­biegu częs­to mają podłoże gene­ty­czne. Są to bard­zo pod­stęp­ne choro­by, które potrafią rozwi­jać się po cichu nawet przez kilka­naś­cie lat. Widoczne objawy pojaw­ia­ją się zwyk­le, dopiero gdy choro­ba jest w zaawan­sowanym sta­di­um i za późno jest na jakiekol­wiek leczenie.

Z rozpoz­naniem choro­by gene­ty­cznej wcale nie musimy czekać do pojaw­ienia się pier­wszych symp­tomów. Na schorzenia te cier­pimy od nar­o­dzin do śmier­ci, dlat­ego mogą one zostać wykryte w dowol­nym momen­cie. U dziec­ka kon­trol­nie warto więc wykon­ać pro­fi­lak­ty­czne badanie gene­ty­czne. Przykła­dem takiego tes­tu jest badanie WES pro­fi­lak­ty­ka. Jest to bezbolesne i bez­pieczne badanie, do którego wyko­na­nia potrzeb­ny jest jedynie wymaz z policz­ka. Wykon­ać może­my je u dziec­ka w każdym wieku.

Oceń
mail