Przeskocz do treści
coloalert

Sposoby na budowanie odporności u dzieci w wieku przedszkolnym

Rodz­ice częs­to szuka­ją porad doty­czą­cych wzmoc­nienia odpornoś­ci ich dziec­ka. Maluchy częs­to cho­ru­ją, a okres jesi­en­no-zimowy jeszcze bardziej temu sprzy­ja. Co więc zro­bić? Sprawdź nasze sposo­by na budowanie odpornoś­ci u dzieci w wieku przedszkolnym!sposoby na budowanie odporności u dzieci w wieku przedszkolnym

Spis treś­ci:

  1. Jak budować odporność u dzieci w wieku przedszkolnym?
  2. Dziecko częs­to cho­ru­je — co robić?

Jak budować odporność u dzieci w wieku przedszkolnym?

Nasze dzieci nie rodzą się z gotową odpornoś­cią. Ich układ odpornoś­ciowy rozwi­ja się przez kil­ka lat. U przed­szko­laków jest on wciąż niedojrzały.

Rodz­ice powin­ni spróbować go nieco wzmoc­nić. Budować odporność u swo­jego dziec­ka mogą poprzez:

  •  Dostar­czanie wraz z poży­wie­niem wit­a­min i min­er­ałów — w szczegól­noś­ci istot­na jest wit­a­m­i­na A, E, K, D oraz cynk, żela­zo, wapń i wielonien­asy­cone kwasy tłuszc­zowe omega‑3.
  •  Sto­su­j­cie zbi­lan­sowaną dietę — ma ona ogrom­ny wpływ na układ odpornoś­ciowy dziec­ka. Szczegól­nie istotne w dziecię­cym jadłospisie są owoce i warzy­wa. Pamię­ta­jmy także o spoży­wa­niu ryb i pro­duk­tów pszczelich.
  •  Reg­u­larnie upraw­ia­j­cie akty­wność fizy­czną — ruch chroni nas przed stana­mi zapal­ny­mi, zwięk­sza wydol­ność płuc i popraw­ia kondy­cję. Orga­nizm wzmoc­n­imy szczegól­nie, jeśli akty­wność fizy­czną będziemy upraw­iać na świeżym powietrzu.
  •  Pamię­ta­j­cie o regen­er­acji — dziecię­cy orga­nizm potrze­bu­je także odpoczynku. Dziecko w wieku przed­szkol­nym powin­no spać od 10 do 13 godzin na dobę. Przemęc­zony orga­nizm jest dużo bardziej podat­ny na różnego typu infekc­je i zakażenia.
  •  Ubier­a­j­cie się adek­wat­nie do pogody — niepraw­idłowy ubiór przy­czynić może się do wyz­ię­bi­enia lub prze­grza­nia orga­niz­mu, co może łat­wo doprowadz­ić do przeziębienia.

Dziecko często choruje — co robić?

Częste chorowanie u dziec­ka nie zawsze jest spowodowane niedo­jrza­łoś­cią układu odpornoś­ciowego. Infekc­je te mogą mieć dużo poważniejszą przy­czynę. Ist­nieje gru­pa schorzeń zwana pier­wot­ny­mi niedob­o­ra­mi odpornoś­ci. Przy­padłoś­ci te przy­czy­ni­a­ją się do częst­szego “łapa­nia” infekcji oraz ich cięższego przebiegu.

Pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci (PNO) to schorzenia o podłożu gene­ty­cznym. Wykryć może­my je, wykonu­jąc badanie gene­ty­czne. Najlepiej wybrać do tego test, w którym anal­i­zowane jest jak najwięcej genów. Tego typu gene­ty­czne badanie WES jest bez­pieczne i bezbolesne. Do jego wyko­na­nia wystar­czy wymaz z policzka.

Oceń
mail