Strategie radzenia sobie z lękiem przed porodem - cztery metody Przeskocz do treści
coloalert

Najlepsze strategie radzenia sobie z lękiem przed porodem

Poród to bard­zo ważne wydarze­nie w życiu każdej kobi­ety. Budzi ono nieste­ty nie tylko ekscy­tację, ale także lęk. Ciężarne obaw­ia­ją się bólu, poczu­cia bezrad­noś­ci oraz możli­wych kom­p­likacji. Lęk ten jest całkowicie nat­u­ral­ny, ale warto spróbować go okiełz­nać. Sprawdź, jakie są najlep­sze strate­gie radzenia sobie z lękiem przed porodem!strategie radzenia sobie z lękiem przed porodem

Spis treś­ci:

  1. Edukuj się
  2. Zapisz się do szkoły rodzenia
  3. Wybierz odpowied­ni szpital
  4. Stwórz plan porodu

Edukuj się

Posz­erzanie swo­jej wiedzy to najlep­sza strate­gia radzenia sobie z lękiem przed poro­dem. Jest ona szczegól­nie skutecz­na w przy­pad­ku pier­wszej ciąży, kiedy poród jest dla nas czymś zupełnie niez­nanym. Eduku­jąc się na tem­at poro­du, dowiadu­je­my się, czego może­my się spodziewać. Automaty­cznie więc jesteśmy spokojniejsze.

Jak posz­erzać swo­ją wiedzę na tem­at poro­du? Pod­czas ciąży czy­taj książ­ki, artykuły, blo­gi. Możesz także uczest­niczyć w webi­na­rach czy słuchać pod­castów. Sporo dowiesz się także od swo­jego lekarza pod­czas reg­u­larnych wiz­yt w ciąży.

Zapisz się do szkoły rodzenia

Szkoła rodzenia to świetne miejsce do posz­erzenia swo­jej wiedzy na tem­at poro­du. Spotkasz tam spec­jal­istów, których możesz zapy­tać o wszys­tko. Dzię­ki zaję­ciom w szkole rodzenia zyskasz nie tylko wiedzę teo­re­ty­czną, ale także przećwiczysz umiejęt­noś­ci prak­ty­czne. Szkoła rodzenia jest także świet­nym źródłem wspar­cia, ponieważ poz­nasz tam inne ciężarne, które są tak samo niedoświad­c­zone, jak Ty.

Wybierz odpowiedni szpital

Na prze­bieg Two­jego poro­du duży wpływ ma miejsce, w którym Two­je dziecko przyjdzie na świat. Przed samym rozwiązaniem będziesz dużo spoko­jniejsza, jeśli będziesz miała pewność, że wybrany przez Was szpi­tal jest odpowied­ni. Zrób więc rozez­nanie i dowiedz się, jakie warun­ki ofer­u­ją placów­ki w Two­jej okol­i­cy. Dzię­ki temu wybierzesz najlep­sze miejsce na nar­o­dziny Two­jego dziecka.

Stwórz plan porodu

Plan poro­du to doku­ment przy­go­towany przez kobi­etę ciężarną zaw­ier­a­ją­cy jej oczeki­wa­nia doty­czące nar­o­dzin dziec­ka. Mogą znaleźć się tam infor­ma­c­je na tem­at ubra­nia do poro­du, znieczu­le­nia, nacię­cia krocza, obec­noś­ci stu­den­tów czy prefer­owanej muzy­ki. Dzię­ki niemu Twój poród będzie dużo bardziej komfortowy.

Ciężarne muszą pamię­tać, że planu poro­du nie moż­na brać za pewnik. W trak­cie poro­du liczy się przede wszys­tkim zdrowie i życie kobi­ety i dziec­ka. W przy­pad­ku wys­tąpi­enia kom­p­likacji plan poro­du może więc ulec zmianie.

Oceń
mail