Emocjonalny rozwój dziecka - jak rodzice mogą go wspierać? Przeskocz do treści
coloalert

Jak wspierać emocjonalny rozwój dziecka?

Rozwój emocjon­al­ny dziec­ka ma fun­da­men­talne znacze­nie dla jego funkcjonowa­nia społecznego w przyszłoś­ci. To właśnie od niego zależy, czy dziecko będzie umieć rozpoz­nawać emoc­je u innych i radz­ić sobie z włas­ny­mi. Warto więc się o niego nieco zatroszczyć. Dowiedz się, jak możesz wspier­ać emocjon­al­ny rozwój dziecka!


jak wspierać emocjonalny rozwój dziecka
Spis treś­ci:

  1. Czym właś­ci­wie jest rozwój emocjonalny?
  2. Jak wspier­ać emocjon­al­ny rozwój dziecka?

Czym właściwie jest rozwój emocjonalny?

Rozwój emocjon­al­ny to pro­ces, w którym dziecko zaczy­na stop­niowo dostrze­gać i przeży­wać różne emoc­je. W jego trak­cie uczy się także je nazy­wać, rozpoz­nawać u innych oraz radz­ić sobie z nimi. Ma to ogrom­ny związek z poczu­ciem włas­nej wartoś­ci, odczuwaniem empatii oraz budowaniem więzi z inny­mi osobami.

Jak wspierać emocjonalny rozwój dziecka?

Nasze wspar­cie roz­wo­ju emocjon­al­nego dziec­ka jest niezwyk­le istotne. Umiejęt­noś­ci, w które wyposażymy naszą pociechę, będą przy­dawać się jej przez całe życie. Warto więc pamię­tać o tym już od pier­wszych dni życia.

Rozwój emocjon­al­ny naszego dziec­ka może­my wspier­ać poprzez:

  •  Rozwi­janie samoświado­moś­ci dziec­ka – ucz dziecko nazy­wa­nia włas­nych emocji. Najlepiej robić to poprzez nazy­wanie włas­nych np. Jestem wesoła, bo wspól­nie się baw­imy, czy jestem smut­na, bo rozbił się wazon.
  •  Roz­mowę z dzieck­iem o emoc­jach i odczu­ci­ach – codzi­en­nie zapy­taj je o samopoczu­cie, o to, jak spędz­iło czas w przed­szkolu, czy o to co dobrego je dziś spotkało
  •  Twórz atmos­ferę, w której dziecko może swo­bod­nie wyrażać uczu­cia – pod­czas roz­mowy skup się tylko na dziecku. Wszys­tkie inne sprawy odłóż na bok.
  •  Nie dopowiadaj swo­je­mu dziecku, gdy chce się wysłow­ić — tylko ono dobrze wie, co czu­je. Niejed­nokrot­nie jego emoc­je mogą Cię zaskoczyć.
  •  Akcep­tuj wszys­tkie uczu­cia dziec­ka — każdy z nas ma pra­wo do różnych emocji. Zarówno tych pozy­ty­wnych, jak i negaty­wnych. Daj więc dziecku przestrzeń na odczuwanie każdej emocji.
  •  Nie pozwalaj na destruk­cyjne dzi­ałanie pod wpły­wem emocji – ucz dziecko, jak radz­ić sobie z uczu­ci­a­mi tak, aby niko­mu nie robić tym krzywdy.
  •  Nie tłum swoich włas­nych emocji — pokaż dziecku, że też odczuwasz smutek czy złość. Dzię­ki temu maluch zrozu­mie, że to nic złego.
  •  Nie zaprzeczaj negaty­wnym emocjom dziec­ka poprzez słowa typu “nie ma powodu do płaczu” czy “nic się nie stało”. Umniejsza to jego uczu­ciom i pokazu­je mu, że nie są właściwe.
Oceń
mail