Cztery propozycje ważnych badań prenatalne do wykonania w ciąży Przeskocz do treści
coloalert

Ważne badania prenatalne w ciąży — które warto wykonać?

Bada­nia pre­na­talne to jedne z najważniejszych testów w ciąży. Powin­na wykon­ać je każ­da ciężar­na. Dzię­ki nim może­my wykryć wady wrod­zone u dziec­ka jeszcze przed jego nar­o­dz­i­na­mi. Wybór takich testów jest jed­nak dość spory. Który więc wybrać? Sprawdź, jakie są ważne bada­nia pre­na­talne w ciąży!ważne badania prenatalne w ciąży

Spis treś­ci:

  1. USG gene­ty­czne
  2. Test PAPP‑A
  3. Testy typu NIPT
  4. Amniop­unkc­ja

USG genetyczne

USG gene­ty­czne to badanie obra­zowe. Wykonu­je się je tak, jak zwykłe badanie USG. Uży­wa się jed­nak do tego dokład­niejszego sprzę­tu, co pozwala lekar­zowi dokład­niej ocenić rozwój dziec­ka. Dzię­ki temu u pło­du wykryć moż­na m.in. wady ser­ca, zespół Dow­na czy wady cewy nerwowej.

Test PAPP‑A

Test PAPP‑A jest pod­sta­wowym badaniem pre­na­tal­nym. Wykonu­je się go na pod­staw­ie prób­ki krwi mat­ki, która jest anal­i­zowana pod kątem stęże­nia biał­ka PAPP‑A. Wykonu­je się go między 11 a 13 tygod­niem ciąży. Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne zale­ca, aby badanie to wykon­ać razem z USG genetycznym.

Test PAPP‑A jest badaniem bio­chemicznym, dzię­ki które­mu u pło­du wykryć moż­na trzy najczęś­ciej wys­tępu­jące tri­somie, czyli:

  •  Zespół Dow­na (tri­somie chro­mo­so­mu 21)
  •  Zespół Edward­sa (tri­somie chro­mo­so­mu 18)
  •  Zespół Patau (tri­somie chro­mo­so­mu 13)

Testy typu NIPT

Testy typu NIPT to bada­nia wol­nego płodowego DNA (cffD­NA). Anal­izu­je się w nich DNA dziec­ka, które zna­j­du­je się w krwioo­biegu mat­ki. Do przeprowadzenia bada­nia wystar­czy więc prób­ka krwi ciężarnej.

Testy typu NIPT to dość duża gru­pa badań. Są one niein­wazyjne, ale mają bard­zo wysoką czułość. Najbardziej zaawan­sowanym z nich jest test NIFTY pro. Dzię­ki niemu u pło­du wykryć moż­na aż 94 wady wrod­zone. Badanie to umożli­wia także poz­nanie płci dziec­ka, jeśli przys­zli rodz­ice mają takie życzenie.

Amniopunkcja

Amniop­unkc­ja należy do grona inwazyjnych badań pre­na­tal­nych. Oznacza to, że w teś­cie tym ingeru­je się w środowisko pło­du. Mimo tego amniop­unkc­ja jest niezwyk­le bez­piecznym badaniem. Ryzyko pojaw­ienia się jakichkol­wiek powikłań wynosi niecały 1%.
Amniop­unkc­ja nie jest badaniem, które wykonu­je się u każdej ciężarnej. Przeprowadza się je jedynie w przy­pad­ku otrzy­ma­nia niepraw­idłowego wyniku tes­tu niein­wazyjnego. Do jej wyko­na­nia potrzeb­na jest prób­ka płynu owod­niowego. Pobiera się go poprzez nakłu­cie powłok brzusznych kobi­ety za pomocą cie­ni­utkiej igły.

Oceń
mail