Silna więź z noworodkiem - jak można najlepiej ją zbudować? Przeskocz do treści
coloalert

Jak zbudować silną więź z noworodkiem?

Więź emocjon­al­na z dzieck­iem tworzy się już w ciąży. Po porodzie musimy skupić się na jej pogłę­bi­e­niu. Zapewni to nasze­mu maluszkowi poczu­cie bez­pieczeńst­wa i miłoś­ci. Nie jest to nic trud­nego, a wręcz prze­ci­wnie. Budowanie więzi z dzieck­iem jest proste i bard­zo przy­jemne. Sprawdź, jak zbu­dować sil­ną więź z noworodkiem!jak zbudować silną więź z noworodkiem

Spis treś­ci:

  1. Karmie­nie piersią
  2. Dotyk
  3. Mówie­nie do dziecka
  4. Reaguj na płacz

Karmienie piersią

Karmie­nie pier­sią to nie tylko sposób na dostar­cze­nie dziecku poży­wienia. Jest to także świet­na meto­da na budowanie sil­nej więzi z noworod­kiem. Pod­czas ssa­nia pier­si wydzielana jest oksy­to­cy­na, zwana także hor­monem przy­wiąza­nia. To właśnie ona daje Ci siłę, aby nieza­leżnie od zmęczenia reagować na potrze­by dziec­ka. Oksy­to­cy­na zapo­b­ie­ga także depresji poporodowej poprzez swo­je uspoka­ja­jące działanie.

Dotyk

Nie ma lep­szego sposobu na budowanie więzi emocjon­al­nej z noworod­kiem niż dotyk. Przy­tu­lanie, masowanie i głaskanie zde­cy­dowanie zbliży Was do siebie. Pozwól więc sobie na jak najwięcej bliskoś­ci z niemowlakiem. Obo­je bard­zo tego potrze­bu­je­cie. Dotyk również spraw­ia, że wydzielana jest oksy­to­cy­na. Uspoka­ja również malusz­ka i daje mu poczu­cie bezpieczeństwa.
Dotyk to również nosze­nie malusz­ka. Nie daj­cie sobie wmówić, że przyzwyczaicie dziecko do noszenia. Ono bard­zo tego potrze­bu­je. Z cza­sem jed­nak dziecko stanie się już dość ciężkie, co może bard­zo obciążać Wasze krę­gosłupy. Pole­camy więc zaopa­trzyć się w spec­jal­ną chus­tę, która nieco ułatwi Wam nosze­nie dziecka.

Mówienie do dziecka

Dziecko już w trak­cie ciąży zaczy­na rozpoz­nawać głosy najbliższych osób. Maluch co praw­da nie rozu­mie jeszcze Twoich słów, ale nie jest to dla niego istotne. Twój głos dziecku kojarzy się ze spoko­jem i bez­pieczeńst­wem. Jak najczęś­ciej nachy­laj się więc nad dzieck­iem i mów do niego. Opowiadaj mu o różnych sprawach dnia codzi­en­nego. Z cza­sem Twój maluszek zacznie odpowiadać gużeniem.

Reaguj na płacz

Twój noworodek komu­niku­je się z Tobą za pomocą płaczu. Nie potrafi jeszcze robić tego inaczej. Może w ten sposób komu­nikować głód, potrze­bę zmi­any pielusz­ki lub potrze­bę bliskoś­ci. Nigdy nie powin­niś­cie tego bagatelizować. Reagu­j­cie zawsze, gdy usłyszy­cie płacz dziec­ka. Dzię­ki temu dziecko będzie miało pewność, że jego potrze­by są zaspoka­jane. Sprzy­ja to budowa­niu zau­fa­nia i potrze­by bezpieczeństwa.

Oceń
mail