Jak można przygotować się do ciąży? Wskazówki dla przyszłych mam Przeskocz do treści
coloalert

Jak przygotować się do ciąży?

Ciąża to szczegól­ny okres w życiu. Warto więc odpowied­nio się do niego odpowied­nio przy­go­tować, aby uniknąć ciążowych kom­p­likacji i niepotrzeb­ne­go stre­su. Odpowied­nie przy­go­towanie ułatwi Ci także sam pro­ces stara­nia się o dziecko. Jak to zro­bić? Sprawdź, jak przy­go­tować się do ciąży!jak przygotować się do ciąży

Spis treś­ci:

 1. Zdrowy tryb życia
 2. Bada­nia przed ciążą
 3. Edukac­ja

Zdrowy tryb życia

We właś­ci­wym przy­go­towa­niu się do ciąży ogrom­ną rolę pełni tryb życia, a w szczególności:

 •  Praw­idłowe odży­wian­ie — zdrowa dieta peł­na skład­ników odży­w­czych odgry­wa kluc­zową rolę w przy­go­towa­ni­ach do ciąży. Two­je posił­ki powin­ny być zbi­lan­sowane, różnorodne oraz pełne skład­ników odży­w­czych. Dieta powin­na także pomóc Ci utrzy­mać praw­idłową masę ciała.
 •  Reg­u­lar­na akty­wność fizy­cz­na – ma ona ogrom­ny wpływ na płod­ność. Dzię­ki akty­wnoś­ci fizy­cznej wzmoc­nisz także swo­je mięśnie, dzię­ki czemu łatwiej będzie dźwigać im dodatkowe kilo­gramy w ciąży.
 •  Unikanie uży­wek — zarówno przyszła mama, jak i tata powin­ni zrezyg­nować z pale­nia tyto­niu, spoży­wa­nia alko­holu i uży­wa­nia sub­stancji psy­choak­ty­wnych. Zmin­i­mal­izu­je­cie w ten sposób ryzyko wys­tąpi­enia kom­p­likacji ciążowych.

Badania przed ciążą

Po pod­ję­ciu decyzji o dziecku warto odwiedz­ić gabi­net ginekolo­ga. Wykona on nam następu­jące badania:

 • Badanie gineko­log­iczne
 •  USG narządów rodnych
 •  USG piersi
 •  Cytologię

Lekarz zle­ci nam także wyko­nanie następu­ją­cych badań laboratoryjnych:

 •  Bada­nia moczu
 •  Mor­fologii krwi
 •  Oznaczenia grupy krwi
 •  Glukozy na czczo
 •  Badań hormonalnych
 •  Badań w kierunku chorób zakaźnych, takich jak tok­so­plaz­moza czy cytomegalia

Przed ciążą warto wykon­ać także badanie gene­ty­czne. Przeprowadz­ić powin­na je zarówno kobi­eta, jak i mężczyz­na. Dzię­ki temu dowiemy się, czy nie jesteśmy nosi­ciela­mi mutacji gene­ty­cznych, które mogą utrud­nić zapłod­nie­nie lub negaty­wnie wpłynąć na prze­bieg ciąży.

Edukacja

Przed ciążą warto zwięk­szyć swo­ją wiedzę na tem­at roz­wo­ju dziec­ka i opie­ki nad nim. Sięg­ni­jmy więc po mądre książ­ki czy posłucha­jmy ciekawych pod­castów. Pole­camy poczy­tać także blo­gi innych mam. Dzię­ki temu będziemy czuły się lep­iej przy­go­towane do macierzyńst­wa, co poz­woli nam spoko­jniej przeżyć ciążę.

Przed ciążą warto zwięk­szyć także swo­ją wiedzę na tem­at badań, które należy przeprowadz­ić w ciąży. W szczegól­noś­ci pole­camy poczy­tać o bada­ni­ach pre­na­tal­nych, takich jak test NIFTY pro.

Oceń
mail