Jak wspierać odporność dziecka? Najlepsze porady dla rodziców Przeskocz do treści
coloalert

Wspieranie odporności u dzieci — porady dla rodziców

Dzieci są dużo bardziej narażone na choro­by i infekc­je niż oso­by dorosłe. Ich układ odpornoś­ciowy wciąż się rozwi­ja, dlat­ego cho­ru­ją częś­ciej. Rodz­ice powin­ni więc zad­bać nieco o ich odporność. Wbrew pozorom wcale nie jest to takie trudne. Wystar­czy wprowadz­ić w życie kil­ka prostych porad. Sprawdź, jak powin­no wyglą­dać wspieranie odpornoś­ci u dzieci!wspieranie odporności u dzieci

Spis treś­ci:

  1. Ksz­tał­towanie się odpornoś­ci u dzieci — jak przebiega?
  2. Wspieranie odpornoś­ci u dzieci — jak zro­bić to mądrze?

Kształtowanie się odporności u dzieci — jak przebiega?

Nasze dziecko nie rodzi się z gotową odpornoś­cią. Układ odpornoś­ciowy potrze­bu­je kilku lat, aby w pełni się rozwinąć. W momen­cie nar­o­dzin noworodek posi­a­da prze­ci­w­ci­ała pochodzące od mat­ki, ale ich poziom z każdym dniem stop­niowo spa­da. Własne prze­ci­w­ci­ała są pro­dukowane, ale trwa to dość dłu­go. Układ odpornoś­ciowy dziec­ka przez kil­ka lat jest więc niedo­jrza­ły, co sprzy­ja infekcjom.

Wspieranie odporności u dzieci — jak zrobić to mądrze?

We wspiera­niu odpornoś­ci naszego dziec­ka pomogą nam następu­jące sposoby:

  •  Karmie­nie pier­sią — mleko mamy dostar­cza dziecku wielu cen­nych skład­ników odży­w­czych. Są one źródłem odpornoś­ci oraz poma­ga­ją w elim­i­nacji z orga­niz­mu bak­terii i wirusów. Efekt ten utrzy­mu­je się dłu­go po odstaw­ie­niu dziec­ka od piersi.
  •  Szczepi­enia — każde dziecko powin­no być szczepi­one zgod­nie z kalen­darzem szczepień. Może to ochronić je przed wielo­ma schorzeni­a­mi, taki­mi jak gruźli­ca, wiru­sowe zapale­nie wątro­by typu B, róży­cz­ka czy świn­ka. Szczepi­on­ki są uznawane za jeden z najskuteczniejszych sposobów wspiera­nia odpornoś­ci u dzieci.
  •  Akty­wność fizy­cz­na – ruch nasze­mu orga­niz­mowi przynieść może wiele korzyś­ci. Rozwi­ja koś­ci i mięśnie, ksz­tał­tu­je kondy­cję, poma­ga utrzy­mać praw­idłową masę ciała i wspiera odporność. Warto więc tworzyć dziecku jak najwięcej okazji do akty­wnoś­ci fizy­cznej. Najlepiej robić to na świeżym powi­etrzu, dzię­ki czemu dotlen­imy organizm.

Nieste­ty nie zawsze sposo­by na wspieranie odpornoś­ci są skuteczne. W takiej sytu­acji warto sprawdz­ić, czy z ukła­dem odpornoś­ciowym malusz­ka wszys­tko jest w porząd­ku. U wielu dzieci infekc­je nie biorą się z niedo­jrza­łoś­ci układu odpornoś­ciowego, ale wrod­zonej przy­padłoś­ci — pier­wot­nego niedoboru odpornoś­ci. Jest to gru­pa schorzeń o podłożu gene­ty­cznym. Wykryć może­my ją, wykonu­jąc test DNA, taki jak badanie WES.

Oceń
mail