Pierwszy rok życia dziecka - jak zadbać o zdrowie maluszka? Przeskocz do treści
coloalert

Jak dbać o zdrowie dziecka w pierwszym roku życia?

Rozwój dziec­ka w pier­wszym roku życia ma fun­da­men­talne znacze­nie dla jego przyszłoś­ci. Już od pier­wszych chwil życia musimy więc szczegól­nie się o niego zatroszczyć. Jak to zro­bić? Jak dbać o zdrowie dziec­ka w pier­wszym roku życia? Odpowiedzi na te pyta­nia zna­jdziesz poniżej!jak dbać o zdrowie dziecka w pierwszym roku życia

Spis treś­ci:

  1. Praw­idłowe żywienie
  2. Reg­u­larne wiz­y­ty u pediatry
  3. Rozwój fizy­czny i sty­mu­lac­ja sensoryczna
  4. Sta­bil­ny har­mono­gram snu

Prawidłowe żywienie

W pier­wszym roku życia dziec­ka kluc­zowe jest zapewnie­nie mu odpowied­niej, bogatej w skład­ni­ki odży­w­cze diety. Do 6 miesią­ca życia Twój maluch powinien jeść jedynie mleko. Nie potrze­bu­je on żad­nych innych pro­duk­tów. Może być to zarówno mleko mat­ki, jak i mleko mody­fikowane. Obie opc­je są tak samo dobre.

Po upły­wie sześ­ciu miesię­cy życia może­my rozpocząć rozsz­erzanie diety dziec­ka. Nie ma żad­nych ścisłych zasad, które mówił­by o kole­jnoś­ci wprowadza­nia pro­duk­tów do diety. Warto jed­nak rozpocząć od warzyw. Najlepiej wprowadzać je poje­dync­zo i podawać je dziecku mały­mi porcjami.

Regularne wizyty u pediatry

Reg­u­larne kon­t­role u pedi­atry są kluc­zowe dla mon­i­torowa­nia zdrowia dziec­ka. Pier­wszy rok życia to czas inten­sy­wnego roz­wo­ju, a reg­u­larne wiz­y­ty lekarskie pozwala­ją wych­wycić ewen­tu­alne prob­le­my zdrowotne na wczes­nym etapie. Szczepi­enia są również ważnym ele­mentem pro­fi­lak­ty­ki, dlat­ego należy przestrze­gać har­mono­gra­mu szczepień zale­canego przez lekarza.

Rozwój fizyczny i stymulacja sensoryczna

Wspier­aj rozwój fizy­czny Two­jego dziec­ka poprzez reg­u­larne ćwiczenia, dos­tosowane do jego wieku. Umieszczaj zabaw­ki w zasięgu malucha, po które chęt­nie będzie się­gał. Układaj także dziecko częs­to na brzuszku, aby pod­nosiło główkę.

W pier­wszym roku życia pamię­tać musimy także o sty­mu­lacji sen­so­rycznej naszego dziec­ka. Będzie to miało ogrom­ny wpływ na rozwój jego zmysłów. W tym celu oglą­da­jmy z dzieck­iem książecz­ki kon­trastowe i dawa­jmy mu do zabawy zabaw­ki wyko­nane z różnych fak­tur. Stworzyć może­my także pudełko sen­so­ryczne wypełnione makaronem, grochem lub kaszą.

Stabilny harmonogram snu

Dla praw­idłowego roz­wo­ju i zdrowia dziec­ka kluc­zowy jest również sen. Ma to ogromne znacze­nie dla roz­wo­ju mózgu dziec­ka oraz jego układu odpornoś­ciowego. Potrze­by doty­czące snu w pier­wszym roku życia jed­nak bard­zo się zmieni­a­ją. Noworodek potrze­bu­je od 14 do 18 godzin snu, a dziecko po czwartym roku życia już od 12 do 15.

Oceń
mail