Przeskocz do treści
coloalert

Jak wybrać przedszkole dla dziecka z alergią?

Aler­gia nie jest powo­dem, aby odmówić dziecku uczęszcza­nia do konkret­nego przed­szko­la. Alergików przyj­mu­ją wszys­tkie placów­ki. Jed­nak nie w każdej z nich warun­ki opie­ki nad alergikiem będą takie same. Musisz więc dowiedzieć się, gdzie Two­je­mu malu­chowi będzie najlepiej. Sprawdź, jak wybrać przed­szkole dla dziec­ka z alergią!jak wybrać przedszkole dla dziecka z alergią

Spis treś­ci:

  1. Dieta w przed­szkolu a aler­gia pokarmowa
  2. Podawanie leków w przedszkolu

Dieta w przedszkolu a alergia pokarmowa

Rodz­ice dzieci z aler­gia­mi pokar­mowy­mi miewa­ją najwięk­sze prob­le­my w wyborze odpowied­niego przed­szko­la dla swo­jej pociechy. W końcu dzieci w takich placówkach codzi­en­nie korzys­ta­ją z posiłków, a aler­gia pokar­mowa oznacza konieczność stosowa­nia spec­jal­nej diety elim­i­na­cyjnej. Musimy więc dowiedzieć się, na jakich zasadach dziecko z alergią pokar­mową będzie otrzymy­wać posił­ki w konkret­nym przed­szkolu. W różnych placówkach może to różnie wyglądać.

W więk­szoś­ci przed­szkoli dzieci z dietą elim­i­na­cyjną dosta­ją dania podob­ne do swoich rówieśników, ale pozbaw­ione uczu­la­ją­cych je skład­ników. Doty­czy to zarówno placówek z włas­ną kuch­nią, jak i tych, które korzys­ta­ją z usług firm cateringowych. Przykład­owo w takich przed­szko­lach dzieci, które nie mogą spoży­wać mle­ka i pro­duk­tów mlecznych, dosta­ją zupę pomi­dorową bez śmi­etany. Nieste­ty nie wyglą­da to tak w każdej placów­ce. W niek­tórych przed­szko­lach posił­ki dla dzieci z dietą elim­i­na­cyjną przy­go­towu­ją rodz­ice, a następ­nie są one odgrzewane.

Podawanie leków w przedszkolu

Niek­tórzy aler­gi­cy w ciągu dnia wyma­ga­ją podawa­nia leków. Tutaj może pojaw­ić się prob­lem. Najczęś­ciej leki dzieciom są podawane jedynie w tych przed­szko­lach, które zatrud­ni­a­ją pielęg­niarkę. Takich placówek nieste­ty nie ma zbyt wiele. Możli­we jest oczy­wiś­cie dogadanie się z nauczy­ciela­mi pracu­ją­cy­mi w przed­szkolu, ale nie każdy ped­a­gog będzie chęt­ny do podawa­nia dziecku leków. Nie mają oni takiego obow­iązku i z różnych powodów mogą nie chcieć się na to godz­ić. Warto więc skon­sul­tować ten tem­at przed zapisaniem dziec­ka do konkret­nej placówki.

Niek­tóre przed­szko­la godzą się na to, aby dzieci same zaży­wały leki wziewne w razie potrze­by. Muszą jed­nak umieć samodziel­nie obsługi­wać inhala­tor. W takiej sytu­acji warto więc nauczyć dzieci wcześniej samodziel­nego korzys­ta­nia z tego urządzenia, aby nie miały z tym żad­nych problemów.

Oceń
mail