Przeskocz do treści
coloalert

Aktywności fizyczne wspierające rozwój motoryczny przedszkolaków

Każde dziecko potrze­bu­je ruchu, aby praw­idłowo się rozwi­jać. Każ­da akty­wność wspiera jego rozwój moto­ryczny. Postaraj więc się stwarzać mu więc jak najwięcej okazji do ruchu. Jak to robić? Sprawdź, jakie są najlep­sze akty­wnoś­ci fizy­czne wspier­a­jące rozwój moto­ryczny przedszkolaków!aktywności fizyczne wspierające rozwój motoryczny przedszkolaków

Spis treś­ci:

  1. Jak akty­wność fizy­cz­na wpły­wa na rozwój Two­jego przedszkolaka?
  2. Najlep­sze akty­wnoś­ci fizy­czne wspier­a­jące rozwój moto­ryczny przed­szko­laków — cztery propozycje

Jak aktywność fizyczna wpływa na rozwój Twojego przedszkolaka?

Reg­u­lar­na akty­wność fizy­cz­na może przynieść Two­je­mu dziecku ogromne korzyś­ci. Wzmac­nia ona orga­nizm i ksz­tał­tu­je koor­dy­nację ruchową. Dzię­ki niej orga­nizm się dotle­nia, a samopoczu­cie dziec­ka popraw­ia. Zabawy ruchowe sty­mu­lu­ją także rozwój mózgu dziec­ka oraz wspier­a­ją jego metab­o­lizm poprzez zmniejszanie ryzy­ka pojaw­ienia się zaparć. Dzię­ki nim dziecko jest także mniej narażone na jed­ną z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych chorób cywiliza­cyjnych, czyli otyłość.

Najlepsze aktywności fizyczne wspierające rozwój motoryczny przedszkolaków — cztery propozycje

Rozwój moto­ryczny naszego przed­szko­la­ka może­my wspier­ać poprzez bard­zo proste sposo­by. Najlep­sze z nich to:

  •  Spac­ery – jest to pros­ta i bard­zo efek­tow­na akty­wność fizy­cz­na. Nie tylko wesprze ona rozwój moto­ryczny dziec­ka, ale także jego układ odpornoś­ciowy. Co więcej, dzię­ki prze­by­wa­niu na świeżym powi­etrzu uzu­pełni­cie poziom wit­a­miny D w orga­nizmie. Warto więc spacerować z dzieck­iem jak najczęściej.
  •  Angażuj dziecko w obow­iąz­ki domowe – ruch to nie tylko sport. Two­je dziecko ruszać może się także w trak­cie sprzą­ta­nia zabawek czy nakry­wa­nia do stołu. Staraj się angażować je w tego typu czyn­noś­ci jak najczęś­ciej. Jest to nie tylko akty­wność fizy­cz­na, ale także nau­ka samodziel­noś­ci i dobrych nawyków.
  •  Zapisz dziecko na zaję­cia sportowe – w niemal każdym mieś­cie orga­ni­zowane są różnorodne zaję­cia sportowe dla dzieci. Zna­jdziesz je w szkołach, przed­szko­lach i pry­wat­nych ośrod­kach sportowych. Pamię­taj, aby wybrane zaję­cia były dos­tosowane do wieku dziec­ka. Może to być gra w piłkę, basen czy tańce. Każ­da for­ma ruchu będzie korzyst­na dla Two­jego dziecka.
  •  Układa­j­cie tory przeszkód — nie potrze­bu­je­cie do tego zbyt wielu akce­soriów. Wystar­czą koce i podusz­ki. Dzieci świet­nie się baw­ią pokonu­jąc tego typu tory. Samo układanie i wymyślanie różnorod­nych kom­bi­nacji również jest dla nich ciekawą zabawą.
Oceń
mail