Przeskocz do treści
coloalert

Najlepsze porady wychowawcze dla rodziców małych dzieci

Wychowanie dziec­ka to piękny, ale także niezwyk­le trud­ny pro­ces. W jego trak­cie natrafimy na wiele różnych trud­noś­ci. To, jakie dokład­nie prob­le­my będą nam doskwier­ać, zależy przede wszys­tkim od wieku dziec­ka. Pod­powiadamy, jak sobie z nimi poradz­ić w przy­pad­ku najmłod­szych. Sprawdź najlep­sze porady wychowaw­cze dla rodz­iców małych dzieci!porady wychowawcze dla rodziców małych dzieci

Spis treś­ci:

  1. Przede wszys­tkim zad­baj o poczu­cie bezpieczeństwa
  2. Wyz­nacz­cie obow­iąz­ki domowe dziecka
  3. Spędza­j­cie wspól­nie czas
  4. Pozwól­cie dziecku na okazy­wanie uczuć

Przede wszystkim zadbaj o poczucie bezpieczeństwa

Fun­da­mentem roz­wo­ju dziec­ka jest poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Jak to zro­bić? Pokazuj dziecku, że jest kochane i akcep­towane. Dzię­ki temu będzie miało ono poczu­cie, że nie stanie mu się żad­na krzy­w­da. Okazuj także dziecku dużo czułoś­ci. Noś je, przy­tu­la, głaskaj. Umoc­ni to Waszą więź.
Na poczu­cie bez­pieczeńst­wa dziec­ka wpły­wa­ją także jas­no ustalone zasady. Ustal­cie je wspól­nie i kon­sek­went­nie przestrze­ga­j­cie. Bądź­cie przy tym stanow­czy, ale także spoko­jni. Dzię­ki temu dziecko szy­bko nauczy się, co mu wol­no, a czego nie.

Wyznaczcie obowiązki domowe dziecka

Dzieci od najmłod­szych lat powin­ny mieć przy­dzielone obow­iąz­ki domowe. Dzię­ki temu będą one miały określoną rolę w rodzinie i nauczą się samodziel­noś­ci. Nie musi być to nic dużego. Wystar­czy reg­u­larne sprzą­tanie w swoim poko­ju lub wychodze­nie na spac­er z psem razem z rodz­icem. Wdroże­nie takich obow­iązków od małego zapro­cen­tu­je w przyszłoś­ci. Później trud­niej będzie Wam wyro­bić dobre nawyki.

Spędzajcie wspólnie czas

Spędzanie wspól­nego cza­su z rodz­icem jest dla dziec­ka nie do zastąpi­enia. Czy­ta­j­cie książecz­ki, baw­cie się, wychodź­cie na spac­ery lub wspól­nie wykonu­j­cie domowe obow­iąz­ki. W trak­cie wszys­t­kich tych czyn­noś­ci poświęć­cie dziecku 100% swo­jej uwa­gi. Dzię­ki temu dziecko będzie czuło się dla Was istotne. Wspólne spędzanie cza­su może także bard­zo Was do siebie zbliżyć. Rób­my to więc jak najczęściej.

Pozwólcie dziecku na okazywanie uczuć

Wszys­tkie nasze emoc­je są istotne i potrzeb­ne. Pozwólmy więc dziecku na odczuwanie nie tylko radoś­ci, ale także złoś­ci oraz smutku. Dajmy mu także wyraz­ić swo­je uczu­cia. Pamię­ta­jmy jed­nak, aby uczyć dzieci wyraża­nia ich w odpowied­ni sposób. Pokazu­jmy więc im dobre wzorce i otwar­cie roz­maw­ia­jmy o uczu­ci­ach. Dzię­ki temu Two­je dziecko szy­bko nauczy się radz­ić sobie ze swoi­mi emoc­ja­mi i nie będzie kumu­lować ich w sobie.

Oceń
mail