Przeskocz do treści
coloalert

Jak radzić sobie z lękami nocnymi u dzieci?

Lęki noc­ne nie są groźnym zaburze­niem snu, ale mogą naprawdę przes­traszyć dziecko i jego rodz­iców. Uspoko­je­nie dziec­ka w trak­cie ataku nie należy do najprost­szych zadań. Warto więc od razu zareagować i spróbować upo­rać się z prob­le­mem. Dowiedz się, jak radz­ić sobie z lęka­mi noc­ny­mi u dzieci!jak radzić sobie z lękami nocnymi u dzieci

Spis treś­ci:

 1. Lęki noc­ne u dzieci — skąd się biorą?
 2. Noc­ne lęki u dzieci — jak się objawiają?
 3. Lęki noc­ne u dzieci — jak sobie z nimi radzić?

Lęki nocne u dzieci — skąd się biorą?

Lęki noc­ne to zaburze­nie snu, które pow­sta­je na skutek nad­miernego pobudzenia ośrod­kowego układu ner­wowego. Wys­tępu­ją one w momen­cie zmi­any fazy snu, zwyk­le około 2–3 godziny po zaśnię­ciu. Najczęś­ciej pojaw­ia­ją się one na skutek:

 •  Przemęczenia
 •  Stresu
 •  Choroby
 •  Przyj­mowa­nia niek­tórych leków
 •  Zbyt małej iloś­ci snu
 •  Spania w nowym otoczeniu

Nocne lęki u dzieci — jak się objawiają?

Lęki noc­ne u dzieci objaw­ia­ją się przede wszys­tkim poprzez płacz i krzyk przez sen. W takiej sytu­acji bard­zo trud­no jest obudz­ić malusz­ka. Dzieci bard­zo częs­to siada­ją na łóżku i są przes­traszone. Mogą także nie reagować na żadne bodźce zewnętrzne, pocić się i szy­b­ciej odd­y­chać. Ich akc­ja ser­ca może być przyspies­zona. W takiej sytu­acji nie powin­niśmy próbować na siłę uspoka­jać dziec­ka. Stara­jmy się w ogóle go nie dotykać. W ten sposób może­my tylko wybudz­ić dziecko i przes­traszyć je jeszcze bardziej.

Cały epi­zod lęku noc­nego może trwać od kilku do 15 min­ut. Uspoka­janie dziec­ka w tym cza­sie nie przyniesie nam żad­nego rezul­tatu. Musimy zaczekać, aż epi­zod samoist­nie ustąpi, a dziecko się wybudzi. Zwyk­le po prze­budze­niu nie pamię­ta ono ataku.

Lęki nocne u dzieci — jak sobie z nimi radzić?

Ata­ki lęków noc­nych u dzieci mogą być dla rodz­iców okrop­nym przeży­ciem. Widok płaczącego i krzy­czącego przez sen dziec­ka może być naprawdę frus­tru­ją­cy. Warto więc spróbować zapo­b­ie­gać lękom noc­nym poprzez:

 •  Obniże­nie poziomu stre­su dziec­ka, a najlepiej wye­lim­i­nowanie go całkowicie.
 •  Wykony­wa­nia ćwiczeń wycisza­ją­cych przed snem
 •  Nieko­rzys­ta­nia z tele­fonu, table­tu czy kom­put­era min­i­mum dwie godziny przed snem
 •  Zad­ban­ie o odpowied­nią ilość snu
 •  Zad­ban­ie o higienę snu

Jeśli lęki nie ustępu­ją przez dłu­gi czas, to warto z dzieck­iem udać się do spec­jal­isty. Sprawdzi on, czy za prob­le­mem nie stoi poważniejsza przy­czy­na. Psy­cholo­ga warto odwiedz­ić także, gdy lęki noc­ne pojaw­iły się po jakichkol­wiek trau­maty­cznych przeżyciach.

Oceń
mail