Przeskocz do treści
coloalert

Jaka jest rola badań USG w monitorowaniu zdrowia płodu?

USG jest jed­nym z najważniejszych ciążowych badań. Dzię­ki niemu może­my reg­u­larnie kon­trolować rozwój naszego dziec­ka, a przy tym jest ono całkowicie bez­pieczne. Co dokład­nie może wykryć to badanie? Sprawdź, jaka jest rola badań USG w mon­i­torowa­niu zdrowia płodu!rola badań USG w monitorowaniu zdrowia płodu

Spis treś­ci:

  1. Rola badań USG w mon­i­torowa­niu zdrowia pło­du — dlaczego są tak ważne?
  2. Ile razy w ciąży wykonu­je się USG?

Rola badań USG w monitorowaniu zdrowia płodu — dlaczego są tak ważne?

USG jest niein­wazyjnym badaniem obra­zowym. Wykonu­je się ją poprzez przyłoże­nie do brzucha ciężarnej głow­icy emi­tu­jącej ultra­dźwię­ki. Pozwala to uzyskać na mon­i­torze obraz. Dzię­ki bada­niu USG bez żad­nego ryzy­ka lekarz może przyjrzeć się roz­wo­jowi pło­du, łożysku oraz szyjce maci­cy. W trak­cie bada­nia ocenić on może:

  •  Ilość płodów
  •  Struk­tu­ry kostne płodu
  •  Rozwój narządów wewnętrznych
  •  Czyn­noś­ci ser­ca płodu
  •  Ruchy płodu
  •  Stan łożyska

Pod­czas USG wykryte mogą zostać także różnego rodza­ju kom­p­likac­je w roz­wo­ju ciąży. Lekarz w trak­cie bada­nia lekarz może rozpoz­nać m.in. wady ser­ca czy wady cewy ner­wowej. Cza­sa­mi możli­we jest nawet zauważe­nie oznak wad wrod­zonych, takich jak zespół Dow­na. Jeśli w trak­cie USG wykryte zostaną jakiekol­wiek niepraw­idłowoś­ci, to konieczne będzie wyko­nanie dal­szej diagnostyki.

Przeprowadze­nie bada­nia USG jest bez­pieczne dla mat­ki i dziec­ka. Lekarz wykonu­ją­cy USG w żaden sposób nie ingeru­je w środowisko pło­du, dlat­ego nie ma możli­woś­ci roz­wo­ju jakichkol­wiek powikłań zdrowotnych.

Ile razy w ciąży wykonuje się USG?

Mon­i­torowanie roz­wo­ju pło­du w ciąży za pomocą USG jest kluc­zowe. Według rekomen­dacji Pol­skiego Towarzyst­wa Ginekologów i Położników każ­da ciężar­na powin­na wykon­ać to badanie przy­na­jm­niej trzy razy. Przyj­mu­je się więc, że należy zro­bić po razie w każdym trymestrze ciąży. W rzeczy­wis­toś­ci mało która ciężar­na wykonu­je to badanie tak rzad­ko. Więk­szość lekarzy przeprowadza USG u ciężarnych pac­jen­tek pod­czas każdej wiz­y­ty kon­trol­nej. Dzię­ki temu mogą reg­u­larnie mon­i­torować rozwój ciąży.

Na nasze pier­wsze ciążowe badanie USG udać powin­nyśmy się między 6 a 8 tygod­niem ciąży. Wtedy lekarz będzie mógł już bez prob­le­mu uwidocznić nasz płód i ocenić, czy rozwi­ja się on praw­idłowo. Na tym etapie ciąży możli­we będzie także usłysze­nie po raz pier­wszy bicia ser­dusz­ka dziec­ka, co potrafi być niezwyk­le wzrusza­jące dla przyszłych rodziców.

Oceń
mail