Badania prenatalne w ciąży - dlaczego ich wykonanie jest ważne? Przeskocz do treści
coloalert

Znaczenie badań prenatalnych w trakcie ciąży

Wyko­nanie badań pre­na­tal­nych w ciąży jest niezwyk­le ważne. Są one kluc­zowe dla mon­i­torowa­nia roz­wo­ju pło­du. Ich wyko­nanie zale­ca się więc każdej przyszłej mamie. Dlaczego są takie ważne? Sprawdź, jakie jest znacznie badań pre­na­tal­nych w trak­cie ciąży!znaczenie badań prenatalnych w trakcie ciąży

Spis treś­ci:

  1. Jakie jest znacze­nie badań pre­na­tal­nych w ciąży?
  2. Jakie bada­nia pre­na­talne wykon­ać w ciąży?

Jakie jest znaczenie badań prenatalnych w ciąży?

Bada­nia pre­na­talne to narzędzia, które pozwala­ją mon­i­torować rozwój dziec­ka jeszcze przed jego nar­o­dz­i­na­mi. Dzię­ki nim moż­na wcześnie wykryć wady wrod­zone. Pozwala to na lep­sze przy­go­towanie się do poro­du i zaplanowanie ter­apii. W niek­tórych przy­pad­kach możli­we jest nawet wdroże­nie odpowied­niego leczenia.

Dzię­ki badan­iom pre­na­tal­nym ciężar­na może zyskać cen­ny spokój w ciąży. Nic nie zmniejsza ciążowego stre­su tak, jak infor­ma­c­ja, że nasze dziecko zdrowo się rozwi­ja. Warto więc udać się na bada­nia pre­na­talne, gdy tylko mamy taką możliwość.

Jakie badania prenatalne wykonać w ciąży?

Wyko­nanie badań pre­na­tal­nych w ciąży ma tak ogromne znacze­nie, ponieważ dzię­ki nim może­my wykryć u pło­du wady wrod­zone. Jed­nak nie każde badanie jest w stanie rozpoz­nać każdą przy­padłość. Mają one różne zakresy. Warto więc prze­myśleć, które badanie pre­na­talne wykon­amy. Ciężarnym najczęś­ciej pole­ca się:

  • USG gene­ty­czne – jest to niein­wazyjne badanie obra­zowe. Wykonu­je się je tak samo, jak zwykłe badanie USG. Jest ono jed­nak dużo dokład­niejsze. Dzię­ki niemu u pło­du może­my wykryć m.in. wady ser­ca, zespół Dow­na czy wady cewy nerwowej.
  •  Test PAPP‑A – jest to badanie bio­chemiczne. W jego prze­biegu krew ciężarnej anal­i­zowana jest pod kątem stęże­nia biał­ka PAPP‑A. Pozwala to na wykrycie u pło­du zespołu Dow­na, zespołu Edward­sa oraz zespołu Patau.
  •  Testy typu NIPT — są to bada­nia wol­nego płodowego DNA (cffD­NA). Wykonu­je się je na pod­staw­ie prób­ki krwi mat­ki. Mają one zde­cy­dowanie więk­szy zakres niż inne niein­wazyjne bada­nia pre­na­talne. Przykład­owo dzię­ki testowi NIFTY pro jesteśmy w stanie wykryć u dziec­ka aż 94 wady wrod­zone. Możli­we jest także ustal­e­nie jego płci.

Wszys­tkie wymienione testy to bada­nia niein­wazyjne. Mogą one wykryć zwięk­szone ryzyko roz­wo­ju wady u dziec­ka. Dzię­ki nim nie moż­na jed­nak zdi­ag­no­zować schorzenia ze 100% pewnoś­cią. Konieczne jest więc wyko­nanie badań inwazyjnych, takich jak amniopunkcja.

Oceń
mail