Badania prenatalne dla kobiet w ciąży - które są najważniejsze? Przeskocz do treści
coloalert

Jakie są najważniejsze badania prenatalne dla kobiet w ciąży?

Diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na pozwala na wykrycie wad wrod­zonych u dziec­ka jeszcze przed poro­dem. Dzię­ki nim może­my zyskać wiedzę, że nasze dziecko rozwi­ja się praw­idłowo. W sum­ie ist­nieje kil­ka rodza­jów tego typu testów. Które z nich to najważniejsze bada­nia pre­na­talne dla kobi­et w ciąży? Odpowiedź na to pytanie zna­jdziesz poniżej!najważniejsze badania prenatalne dla kobiet w ciąży

Spis treś­ci:

  1. Rodza­je badań prenatalnych
  2. Najważniejsze bada­nia pre­na­talne dla kobi­et w ciąży

Rodzaje badań prenatalnych

Każde badanie pre­na­talne służy wykry­wa­niu wad wrod­zonych u jeszcze nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Jed­nak nie w każdym bada­niu może­my wykryć takie same schorzenia. Bada­nia pre­na­talne różnią się przede wszys­tkim zakre­sem. Więk­szość z nich u pło­du wykry­je trzy najczęst­sze tri­somie, czyli zespół Dow­na, zespół Edward­sa oraz zespół Patau.

Bada­nia pre­na­talne dzielą się także na inwazyjne i niein­wazyjne. Pier­wsza gru­pa to testy, które ingeru­ją w środowisko pło­du. Mogą więc spowodować pewne powikła­nia. Z kolei testy niein­wazyjne w żaden sposób nie ingeru­ją w środowisko pło­du. Są więc całkowicie bez­pieczne dla mat­ki i dziecka.

Najważniejsze badania prenatalne dla kobiet w ciąży

Najważniejsze bada­nia pre­na­talne dla kobi­et w ciąży to:

  •  USG gene­ty­czne – jest to badanie obra­zowe, dzię­ki które­mu lekarz może dokład­nie przyjrzeć się roz­wo­jowi dziec­ka. Wykonu­je się je między 11 a 13 tygod­niem ciąży. Pod­czas tego bada­nia u dziec­ka wykryć moż­na m.in zespół Dow­na, wady ser­ca czy wady cewy nerwowej.
  •  Test PAPP‑A – jest to badanie bio­chemiczne, które wykonu­je się na pod­staw­ie prób­ki krwi ciężarnej. Pozwala ono wykryć u pło­du zespół Dow­na, zespół Edward­sa oraz zespół Patau.
  •  Test NIFTY pro – jest to test typu NIPT, czyli badanie wol­nego płodowego DNA (cffD­NA). Do jego wyko­na­nia potrzeb­na jest prób­ka krwi przyszłej mamy. Jest to badanie niein­wazyjne, ale ma ono bard­zo wysoką czułość. W sum­ie w jego zakres wchodzą aż 94 wady wrodzone.
  •  Amniop­unkc­ja – jest to najczęś­ciej wykony­wane inwazyjne badanie pre­na­talne. Nie trze­ba go jed­nak przeprowadzać w każdym przy­pad­ku. Amniop­unkcję wykonu­je się, dopiero gdy niein­wazyjne bada­nia pre­na­talne wykażą coś niepoko­jącego. Pole­ga ona na nakłu­ciu powłok brzusznych ciężarnej i pobra­niu prób­ki płynu owod­niowego. Jest to badanie inwazyjne, ale ryzyko pojaw­ienia się jakichkol­wiek powikłań jest niemal zerowe.
Oceń
mail