Jakie badania wykonać w celu ochrony zdrowia naszego dziecka? Przeskocz do treści
coloalert

Badania w ochronie zdrowia naszego dziecka — o jakich warto pamiętać?

Prob­le­my zdrowotne dzieci nie zawsze są dla nas widoczne na pier­wszy rzut oka. Bez odpowied­nich medy­cznych kwal­i­fikacji może­my ich nie dostrze­gać i jest to całkowicie nor­malne. Warto więc reg­u­larnie sprawdzać, czy ze zdrowiem naszej pociechy wszys­tko jest w porząd­ku. W jaki sposób? Sprawdź, o jakich pro­fi­lak­ty­cznych bada­ni­ach w ochronie zdrowia dziec­ka powin­niś­cie pamiętać!badania w ochronie zdrowia naszego dziecka

Spis treś­ci:

  1. Bilans zdrowia
  2. Diag­nos­ty­ka genetyczna
  3. Diag­nos­ty­ka prenatalna

Bilans zdrowia

Do 18 roku życia dziecko powin­no mieć przeprowadzane okre­sowe bada­nia u lekarza rodzin­nego. Nazy­wa się je bilansa­mi zdrowia. Powin­ny one się odbyć w 2, 4, 6, 10, 14, 16 i 18 roku życia. Jest to pod­sta­wowa for­ma pro­fi­lak­ty­cznych badań w ochronie zdrowia Two­jego dziecka.
Pod­czas bilan­su zdrowia badane są ogólne cechy roz­wo­ju Two­jego dziec­ka. Sprawdzany jest wzrok, słuch, mowa oraz sprawność ruchu. Oce­nia się także rozwój płciowy dziec­ka. Dzię­ki bilan­som zdrowia wykryć może­my ewen­tu­alne schorzenia lub inne zaburzenia w roz­wo­ju dziecka.

Diagnostyka genetyczna

Nasze dziecko może przyjść na świat z chorobą wrod­zoną. Jed­nak na pier­wszy rzut oka wcale jej nie widać. Choro­by gene­ty­czne częs­to rozwi­ja­ją się po cichu. Ich pier­wsze objawy pojaw­ia­ją się dopiero po kilku lat­ach. Na tym etapie choro­ba jest już w zaawan­sowanym sta­di­um roz­wo­ju, więc ciężko jest wdrożyć skuteczne leczenie.

Choro­by wrod­zone może­my wykryć, nawet jeśli nie zaczęły się jeszcze w żaden sposób objaw­iać. W Wystar­czy pro­fi­lak­ty­cznie wykon­ać badanie gene­ty­czne. Dzię­ki temu będziemy mieli pewność, że nasze­mu maluszkowi nic nie grozi.

Diagnostyka prenatalna

Bada­nia w ochronie zdrowia naszego dziec­ka wykon­ać może­my już przed jego nar­o­dz­i­na­mi. Dzię­ki diag­nos­tyce pre­na­tal­nej może­my dużo dowiedzieć się o roz­wo­ju naszej pociechy. Poz­woli nam to cieszyć się spoko­jną ciążą, a w razie wykrycia jakichkol­wiek niepraw­idłowoś­ci lep­iej przy­go­tować się do przyjś­cia dziec­ka na świat.

Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne rekomen­du­je każdej ciężarnej wyko­nanie USG gene­ty­cznego oraz bada­nia bio­chemicznego (tes­tu PAPP‑A). Jest to jed­nak tylko pod­sta­wowa diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na. Warto rozsz­erzyć ją o wyko­nanie bada­nia wol­nego płodowego DNA, takiego jak test NIFTY pro. Dzię­ki temu geny dziec­ka zostaną sprawd­zone pod kątem więk­szej licz­by potenc­jal­nych chorób wrodzonych.

Oceń
mail