Przeskocz do treści
coloalert

Wsparcie rozwoju emocjonalnego dziecka — jak robić to właściwie?

Praw­idłowy rozwój emocjon­al­ny pozwala nam praw­idłowo funkcjonować w społeczeńst­wie oraz tworzyć zdrowe relac­je z ludź­mi. Warto więc zatroszczyć się o niego u naszych dzieci. Sprawdź nasze porady, które nieco ułatwią Ci wspar­cie roz­wo­ju emocjon­al­nego dziecka!wsparcie rozwoju emocjonalnego dziecka

Spis treś­ci:

  1. Czym jest rozwój emocjon­al­ny dziecka?
  2. 7 sposobów na wspar­cie roz­wo­ju emocjon­al­nego dziecka

Czym jest rozwój emocjonalny dziecka?

Rozwój emocjon­al­ny dziec­ka to dłu­gi pro­ces, w trak­cie którego maluszek zaczy­na być świadomy swoich emocji. W jego trak­cie uczy się on ich rozróż­ni­a­nia, wyraża­nia oraz rozpoz­nawa­nia u innych osób. Pro­ces ten rozpoczy­na się w momen­cie nar­o­dzin i trwa przez całe życie.

Rozwój emocjon­al­ny jest dość złożonym pro­ce­sem, na który wpły­wa wiele czyn­ników. Każ­da społecz­na inter­akc­ja na niego odd­zi­ału­je. Dziecko w społeczeńst­wie uczy się, jak powin­no wyrażać emoc­je oraz o nich rozmawiać.

7 sposobów na wsparcie rozwoju emocjonalnego dziecka

Odpowied­nie wspar­cie roz­wo­ju emocjon­al­nego dziec­ka nie jest niczym trud­nym. Wystar­czą proste czyn­noś­ci, aby Twój maluszek łatwiej odna­jdy­wał się w świecie emocji. Pomóc możesz mu w tym poprzez:

  • Uważne słuchanie — pod­czas roz­mowy z dzieck­iem wszys­tkie swo­je sprawy powin­niś­cie odstaw­ić na bok
  • Ucz dziecko, że każ­da emoc­ja jest waż­na i potrzeb­na – pozwala­j­cie więc sobie i dziecku na wszys­tkie uczu­cia. Nie ma tutaj lep­szych i gorszych emocji.
  • Wyraża­j­cie emoc­je w praw­idłowy sposób — każ­da emoc­ja powin­na być wyrażana. Nie może­my jed­nak robić tego destruk­cyjnie np. poprzez agres­je. Uczmy więc dziecko kon­troli emocjon­al­nej i bez­piecznego wyraża­nia swoich uczuć.
  • Nie zaprzeczaj emocjom dziec­ka – dziecko może odczuwać wszys­tkie emoc­je, nawet te negaty­wne. Nie możesz im zaprzeczać mówiąc “nic się nie stało” czy “to nic takiego”. Da to dziecku odczuć, że sprawa jest bła­ha, a jego reakc­ja prze­sad­zona. W kon­sek­wencji maluszek poczu­je się niezrozu­mi­ały. Zami­ast tego, możesz użyć słów “rozu­miem, że jest to dla Ciebie trudne”.
  • Zwracaj dziecku uwagę w sposób prze­myślany — nie powin­naś kry­tykować Two­jej pociechy, ale zwracać uwagę na kon­sek­wenc­je jej dzi­ałań. Dzię­ki temu nie ucier­pi jego poczu­cie włas­nej wartości.
  • Się­gaj po książecz­ki o emoc­jach — pomogą one Two­je­mu dziecku zrozu­mieć własne uczu­cia. Dzię­ki nim maluch zobaczy, że jego ulu­bi­eni bohaterowie również doświad­cza­ją różnych emocji. Poz­na także nowe sposo­by na radze­nie sobie z nimi.
  • Pracuj nad włas­nym roz­wo­jem emocjonalnym
Oceń
mail