Bezpieczeństwo testów prenatalnych - czy jest się czego obawiać? Przeskocz do treści
coloalert

Bezpieczeństwo testów prenatalnych — co warto o nim wiedzieć?

O bez­pieczeńst­wie testów pre­na­tal­nych krążą różne mity. W kon­sek­wencji wiele ciężarnych obaw­ia się ich wyko­na­nia. Nie chcą one narażać życia swo­jego dziec­ka, dlat­ego rezygnu­ją z wyko­na­nia bada­nia. W rzeczy­wis­toś­ci nie ma się czego obaw­iać. Sprawdź, dlaczego mity o bez­pieczeńst­wie testów pre­na­tal­nych nie mają nic wspól­nego z prawdą!bezpieczeństwo testów prenatalnych

Spis treś­ci:

  1. Testy pre­na­talne a ryzyko powikłań
  2. Niein­wazyjne testy pre­na­talne — czy są bezpieczne?
  3. Inwazyjne testy pre­na­talne — czy są bezpieczne?

Testy prenatalne a ryzyko powikłań

Testy pre­na­talne to bada­nia, dzię­ki którym może­my wykryć wady wrod­zone u dziec­ka jeszcze w łonie mat­ki. Pozwala to zyskać pewność, że powita­my na świecie zdrowego malusz­ka lub lep­iej przy­go­tować się na ewen­tu­alne kom­p­likac­je. W niek­tórych przy­pad­kach możli­we jest nawet wdroże­nie leczenia jeszcze przed porodem.

Bada­nia pre­na­talne dzieli się na inwazyjne i niein­wazyjne. Głównie od tego zależy ich bez­pieczeńst­wo. Testy niein­wazyjne w żaden sposób nie ingeru­ją w środowisko pło­du, dlat­ego są w 100% bez­pieczne. To one są wykony­wane w pier­wszej kole­jnoś­ci. Dopiero ich niepraw­idłowy wynik jest wskazaniem do wyko­na­nia bada­nia inwazyjnego.

Nieinwazyjne testy prenatalne — czy są bezpieczne?

Bez­pieczeńst­wo niein­wazyjnych testów pre­na­tal­nych nie pozostaw­ia żad­nych wąt­pli­woś­ci. Bada­nia te nie ingeru­ją w środowisko pło­du, dzię­ki czemu nie mogą wywołać żad­nych kom­p­likacji. Są to jed­nak testy prze­siewowe. Oznacza to, że ich niepraw­idłowy wynik trze­ba potwierdz­ić w bada­niu inwazyjnym.

Przykła­dem niein­wazyjnego bada­nia pre­na­tal­nego jest USG gene­ty­czne. Jest to badanie obra­zowe, dzię­ki które­mu u dziec­ka rozpoz­nać może­my m.in. zespół Dow­na czy wady ser­ca. Innym przykła­dem są testy typu NIPT. Są to bada­nia wol­nego DNA płodowego (cffD­NA), które wykonu­je się na próbce krwi mat­ki. Mają one różne zakresy. Najnowocześniejszy test tego typu jest w stanie wykryć u dziec­ka aż 94 choro­by wrodzone.

Inwazyjne testy prenatalne — czy są bezpieczne?

Inwazyjne testy pre­na­talne ingeru­ją w środowisko pło­du, co oznacza pewne ryzyko. Nie są one jed­nak wykony­wane u każdej ciężarnej. Przeprowadza się je jedynie w koniecznych sytuacjach.

Najczęś­ciej wykony­wanym inwazyjnym testem pre­na­tal­nym jest amniop­unkc­ja. Do jej przeprowadzenia potrzeb­na jest prób­ka płynu owod­niowego, który pobiera się poprzez nakłu­cie powłok brzusznych. Jest to badanie inwazyjne, ale nie należy się go obaw­iać. Ryzyko roz­wo­ju jakichkol­wiek powikłań wynosi zaled­wie 0,1%.

Oceń
mail