Poznaj najnowsze trendy w testach prenatalnych Przeskocz do treści
coloalert

Poznaj najnowsze trendy w testach prenatalnych

Diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na coraz bardziej się rozwi­ja. Przys­zli rodz­ice mogą aktu­al­nie sko­rzys­tać z bard­zo dokład­nych testów, a cały czas pow­sta­ją nowe. Dzię­ki nim mogą oni zyskać pewność, że pow­ita­ją na świecie zdrowe dziecko. Ale które badanie najlepiej wykon­ać? Dowiedz się, jakie są najnowsze trendy w tes­tach prenatalnych!najnowsze trendy w testach prenatalnych

Spis treś­ci:

  1. Najnowsze trendy w tes­tach pre­na­tal­nych — bada­nia wol­nego płodowego DNA
  2. Jakie testy typu NIPT może­my wykon­ać w ciąży?
  3. Najnowsze trendy w tes­tach pre­na­tal­nych — USG genetyczne

Najnowsze trendy w testach prenatalnych — badania wolnego płodowego DNA

Aktu­al­nie najpop­u­larniejsze w diag­nos­tyce pre­na­tal­nejbada­nia wol­nego płodowego DNA, zwanego cffD­NA (non inva­sive pre­na­tal test­ing). Nazy­wa się je tes­ta­mi NIPT. Anal­i­zowane jest w nim DNA pło­du, które zna­j­du­je się w krwioo­biegu mat­ki. Do jego zbada­nia wystar­czy więc pobranie prób­ki krwi ciężarnej.

Testy NIPT nie ingeru­ją w środowisko pło­du. Dzię­ki temu są bez­pieczne i bezbolesne. Ich wyko­nanie nie niesie za sobą ryzy­ka pow­sta­nia żad­nych powikłań. Są także niezwyk­le dokładne. Ich czułość sza­cow­ana jest na 99,999%. Dzię­ki temu otrzy­mamy wiary­god­ny wynik i będziemy mogli cieszyć się ciążą ze spokojem.

Jakie testy typu NIPT możemy wykonać w ciąży?

Testy typu NIPT przeprowadza się w taki sam sposób. Różnią się one jed­nak zakre­sem anal­izy. Nie każdy z nich wykry­je wszys­tkie schorzenia. Dzię­ki najbardziej nowoczes­ne­mu testowi NIPT jesteśmy w stanie wykryć 94 choro­by. Jest to test NIFTY pro. Inne rodza­je testów NIPT to:

  • Test San­co — dzię­ki niemu może­my wykryć u dziec­ka zespół Dow­na, zespół Edward­sa, zespół Patau, zespół Turn­era oraz zespół Kline­fel­tera. Badanie to może­my jed­nak rozsz­erzyć o wady chro­mo­so­ma­lne, takie jak mikrod­elec­je i mikroduplikacje.
  • Test Har­mo­ny – w jego zakres wchodzi zespół Dow­na, zespół Edward­sa i zespół Patau, zespół Turn­era, tri­somię chro­mo­so­mu X, zespół Jacob­sa, zespół Kline­fel­tera i zespół delecji 22q11.2.W każdym z powyższych badań na życze­nie rodz­iców określona może zostać także płeć dziecka.

Najnowsze trendy w testach prenatalnych — USG genetyczne

Oprócz tes­tu NIPT każdej przyszłej mamie zale­ca się także wyko­nanie USG gene­ty­cznego. Jest to również badanie niein­wazyjne, które przy­pom­i­na zwykłe badanie USG. Przeprowadza się je jed­nak za pomocą nowocześniejszego sprzę­tu, a lekarz wykonu­ją­cy badanie ma kwal­i­fikac­je do rozpoz­nawa­nia wad wrod­zonych u pło­du. Dzię­ki temu bada­niu u dziec­ka wykryte mogą zostać m.in. wady ser­ca czy wady cewy nerwowej.

Oceń
mail