Jak rozwija się Twoje dziecko? Kluczowe etapy rozwoju Przeskocz do treści
coloalert

Kluczowe etapy rozwoju dziecka, czyli poszczególne okresy rozwojowe

Rozwój dziec­ka to bard­zo dynam­iczny pro­ces. Rozpoczy­na się on już od momen­tu zapłod­nienia i prze­b­ie­ga niezwyk­le szy­bko. Dziecko z każdym dniem potrafi coraz więcej. Przyglą­danie się temu pro­ce­sowi to niesamow­ity widok. Warto jed­nak wiedzieć o nim nieco więcej. Dowiedz się, jakie są kluc­zowe etapy roz­wo­ju dziecka!kluczowe etapy rozwoju dziecka

Spis treś­ci:

  1. Okres niemowlę­cy
  2. Wczesne dziecińst­wo
  3. Okres szkol­ny
  4. Okres dojrze­wa­nia

Okres niemowlęcy

Dziecko jest niemowlakiem do drugiego roku życia. Jest to najbardziej inten­sy­wny okres roz­wo­jowy. W jego trak­cie pojaw­ia­ją się najbardziej widoczne umiejęt­noś­ci. Co chwilę może­my zauważyć, że nasze dziecko urosło i potrafi coraz więcej.
Niemowlak bard­zo inten­sy­wnie rozwi­ja się fizy­cznie. Pod­nosi główkę, przewraca się z brzusz­ka na ple­cy, chwyta, a w końcu sia­da, raczku­je i chodzi. Na tym etapie zaczy­na także postrze­gać siebie jako odręb­ną jed­nos­tką, wchodzi w inter­akc­je z inny­mi ludź­mi i rozwi­ja relac­je. Rozwi­ja się także jego mowa. Najpierw komu­niku­je się za pomocą płaczu, później gaworzenia, a w końcu za pomocą słów.

Wczesne dzieciństwo

Wczesne dziecińst­wo to okres inten­sy­wnego roz­wo­ju społecznego. W tym cza­sie maluch pojaw­ia się w żłobku lub przed­szkolu. Ma więc więcej okazji do kon­tak­tu z rówieśnika­mi, a co za tym idzie do nau­ki współpra­cy i ksz­tał­towa­nia umiejęt­noś­ci rozpoz­nawa­nia potrzeb i emocji innych osób.
Na rozwój społeczny we wczes­nym dziecińst­wie ogrom­ny wpływ ma rozwój mowy. Na tym etapie dziecko ma już dość duży zasób słown­ict­wa i wypowia­da się pełny­mi zda­ni­a­mi. Dzię­ki temu może się płyn­niej komunikować.

Okres szkolny

W okre­sie szkol­nym dziecko inten­sy­wnie rozwi­ja się fizy­cznie, dlat­ego jest on zwanym drugim apogeum moto­rycznym. Jest to ważny czas nie tylko dla koor­dy­nacji i pre­cyzji ruchów, ale również dla jego przyszłych zdol­noś­ci ruchowych.
W okre­sie szkol­nym u dziec­ka rozwi­ja­ją się uczu­cia wyższe. Ksz­tał­tu­je się również kon­tro­la emocjon­al­na. Okres ten ma więc duży wpływ na przyszłe funkcjonowanie emocjon­alne. Rozwój poz­naw­czy również nie stoi w miejs­cu. Jest to czas ksz­tał­towa­nia się zdol­noś­ci do log­icznego zapamiętywania.

Okres dojrzewania

Okres dojrze­wa­nia to dość trud­ny okres dla dziec­ka i jego rodz­iców. Two­ja pociecha dojrze­wa wtedy płciowo, co oznacza, że dużo zmienia się w jej ciele. Dużo zmi­an zachodzi także w głowie. Twój nas­to­latek naw­iązu­je nowe relac­je, ma huśtaw­ki nas­tro­jów i nie do koń­ca rozu­mie sam siebie. Bądź w tym cza­sie jego wspar­ciem, nie przeciwnikiem.

Oceń
mail