Przeskocz do treści
coloalert

Afazja a autyzm — różnice

Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu nie są wciąż wystar­cza­ją­co dobrze poz­nane, dlat­ego częs­to błęd­nie się je diag­nozu­je. W wielu przy­pad­kach mylone są z afazją, ponieważ w obu przy­pad­kach pojaw­ia­ją się zaburzenia mowy. Sprawdź, jak moż­na rozróżnić autyzm od afazji!afazja a autyzm

Spis treś­ci:

  1. Autyzm a afaz­ja — czym się różnią?
  2. Diag­noza różni­cowa — afaz­ja a autyzm

Autyzm a afazja — czym się różnią?

Afaz­ja to zaburze­nie mowy powodu­jące utratę zdol­noś­ci do porozu­miewa­nia się. Podob­ne zaburzenia mowy wys­tępować mogą u dzieci z autyzmem.

Prob­le­my te mają zupełnie inne przyczyny:

  • Autyzm ma podłoże wie­loczyn­nikowe. Nie wiado­mo, co dokład­nie go powodu­je. Potwierd­zono jed­nak, że na rozwój autyz­mu wpływ mogą mieć czyn­ni­ki genetyczne.
  •  Afaz­ja ma zawsze tylko jed­ną przy­czynę. Powodować może ją m.in. guz mózgu, udar, choro­ba zwyrod­nieniowa ośrod­kowego układu ner­wowego czy uraz cza­szkowo-móz­gowy. Może ona być wrod­zona lub nabyta.

Afaz­ja i autyzm różnią się także pojaw­ia­ją­cy­mi się objawa­mi. Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu to nie tylko zaburzenia mowy. Mogą one powodować także trud­noś­ci w funkcjonowa­niu społecznym, takie jak prob­le­my z okazy­waniem kon­tak­tu fizy­cznego, reagowanie niead­ek­watne do sytu­acji czy nierozu­mie­nie sarkaz­mu i metafor. Dzieci autysty­czne mają również ogranic­zone i szty­wne zachowa­nia i zain­tere­sowa­nia. Więk­szość z nich nie akcep­tu­je zmi­an i bard­zo “fik­su­je się” na swoich zain­tere­sowa­ni­ach. Z kolei w przy­pad­ku afazji pojaw­ia­ją się także prob­le­my z rozu­mie­niem słów, co nie ma miejs­ca w przy­pad­ku autyzmu.

Diagnoza różnicowa — afazja a autyzm

Autyzm od afazji rozróżnić moż­na dzię­ki diag­nozie różni­cowej. Jest to pro­ces pozwala­ją­cy rozróżnić dwa zaburzenia i w kon­sek­wencji uniknąć postaw­ienia błęd­nego rozpoz­na­nia. W jego trak­cie konieczne jest wyko­nanie kilku badań, takich jak:

  • Badanie neu­rol­o­gope­dy­czne
  • Badanie psy­cho­log­iczne
  • Badanie słuchu
  • Badanie EEG (elek­troence­falo­grafia)
  • Badanie obra­zowe, takie jak rezo­nans mag­ne­ty­czny czy tomo­grafia komputerowa

Częś­cią diag­nozy różni­cowej są również roz­mowy z rodzi­ca­mi, anal­iza opinii o dziecku ze szkoły czy przed­szko­la oraz obserwac­ja dziec­ka w różnych sytu­ac­jach. Zale­cane jest także przeprowadze­nie badań gene­ty­cznych na autyzm. Mogą one wykryć w genach mutac­je pow­iązane z zaburzeni­a­mi ze spek­trum autyz­mu. Przeprowadzanie takich badań jest bezbolesne. Wystar­czy do tego jedynie wymaz z policz­ka, dlat­ego nie mamy się czego obawiać.

Oceń
mail