Przeskocz do treści
coloalert

Na czym polega rediagnoza autyzmu?

Autyzm jest zaburze­niem powodu­ją­cym duże trud­noś­ci diag­nos­ty­czne. Częs­to jest ono mylone z inny­mi schorzeni­a­mi. Z błęd­ną diag­nozą żyje wiele dzieci. Uchronić je przed tym może redi­ag­noza autyz­mu. Zobacz, kiedy warto o niej pomyśleć!rediagnoza autyzmu

Spis treś­ci:

  1. Czym jest redi­ag­noza autyzmu?
  2. Kiedy koniecz­na jest redi­ag­noza autyzmu?
  3. Jak przeprowadzana jest redi­ag­noza autyzmu?

Czym jest rediagnoza autyzmu?

Re-diag­noza autyz­mu to ponowne przeprowadze­nie pro­ce­su diag­nos­ty­cznego. Dzię­ki temu może­my zwery­fikować, czy uprzed­nio postaw­iona diag­noza na pewno jest praw­idłowa. W trak­cie redi­ag­nozy sprawdza się również, czy wprowad­zona ter­apia przynosi oczeki­wane skutki.

Redi­ag­noza bard­zo częs­to przeprowadzana jest w przy­pad­ku zaburzeń ze spek­trum autyz­mu. Dzieje się tak, ponieważ jest to bard­zo specy­ficzne zaburze­nie. W kon­sek­wencji częs­to myli się je m.in. z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­al­ną, ADHD, mutyzmem czy schizofrenią dziecięcą.

Kiedy konieczna jest rediagnoza autyzmu?

Redi­ag­noza autyz­mu zale­cana jest szczegól­nie u dzieci, u których rozpoz­nanie postaw­ione zostało przed 3 rok­iem życia. Objawy autyz­mu w takim wieku są jeszcze mało charak­terysty­czne, dlat­ego łat­wo wziąć je za symp­to­my innej choro­by. Właśnie w takich przy­pad­kach najczęś­ciej dochodzi do postaw­ienia błęd­nej diagnozy.

Jak przeprowadzana jest rediagnoza autyzmu?

Redi­ag­noza autyz­mu niczym nie różni się od przeprowadzanego wcześniej pro­ce­su diag­nos­ty­cznego. Przeprowadza ją psy­chi­a­tra, którego wspier­a­ją inni spec­jal­iś­ci. W redi­ag­nozę zaan­gażowany może być m.in. psy­cholog, logope­da czy ter­apeu­ta inte­gracji sensorycznej.

Przeprowadze­nie redi­ag­nozy autyz­mu zale­cane jest również, jeśli coś zmieniło się w funkcjonowa­niu dziec­ka. Pomyśleć powin­niśmy o tym szczegól­nie w przy­pad­ku pojaw­ienia się nowych objawów lub pogorszenia funkcjonowania.

Redi­ag­noza autyz­mu powin­na składać się z:

  • Roz­mowy z rodzi­ca­mi dziecka
  • Anal­izy opinii o dziecku ze szkoły lub przedszkola
  • Obserwacji dziec­ka z uży­ciem różnych kwestionariuszy
  • Anal­izy pry­wat­nych nagrań rodzinnych

Konieczne może być także przeprowadze­nie innych badań, takich jak testy neu­ro­log­iczne czy badanie słuchu. Zale­ca się również wyko­nanie tes­tu gene­ty­cznego, ponieważ jed­nym z czyn­ników powodu­ją­cych autyzm są mutac­je w genach. Warto wybrać tutaj kom­plek­sowe badanie gene­ty­czne, takie jak test WES. Dzię­ki temu w jed­nej anal­izie sprawd­zone zostaną wszys­tkie geny dziec­ka, a my nie będziemy musieli wykony­wać więcej testów tego typu.

Oceń