Przeskocz do treści
coloalert

Czym jest neurodegeneracja mózgu?

Zaburzenia neu­rode­gen­er­a­cyjne to choro­by powodu­jące stop­niowe obu­mieranie komórek ner­wowych w mózgu. Pro­ces ten nazy­wa się neu­rode­gen­er­acją. Nieste­ty schorzenia te mają bard­zo cięż­ki prze­bieg, ale moż­na go nieco spowol­nić poprzez odpowied­nie lecze­nie. Wcześniej jed­nak koniecz­na jest odpowied­nia diag­noza. Sprawdź, jak powin­na zostać przeprowadzona!neurodegeneracja

Spis treś­ci:

  1. Neu­rode­gen­er­ac­ja — co to jest?
  2. Objawy neu­rode­gen­er­acji mózgu
  3. Diag­nos­ty­ka i lecze­nie zmi­an neurodegeneracyjnych

Neurodegeneracja — co to jest?

Neu­rode­gen­er­ac­ja to pro­ces uszkadza­nia komórek ner­wowych, a w kon­sek­wencji ich obu­miera­nia. Jest to pro­ces nieod­wracal­ny. Komór­ki ner­wowe nie są w stanie w żaden sposób się zre­gen­erować. Neu­rode­gen­er­ac­ja powodu­je więc ich bezpowrot­ną utratę.

Neu­rode­gen­er­ac­ja jest skutkiem zaburzeń neu­rode­gen­er­a­cyjnych. Jest to dość spo­ra gru­pa chorób, do której należy m.in. plą­saw­ica Hunt­ing­tona, choro­ba Alzheimera, choro­ba Parkin­sona czy rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Choro­by tego typu mogą być wrod­zone lub nabyte. W przy­pad­ku schorzeń wrod­zonych przy­czyną są czyn­ni­ki gene­ty­czne. Choro­by nabyte wywołane mogą być przez sub­stanc­je szkodli­we dla układu ner­wowego, takie jak alko­hol czy narkotyki.

Objawy neurodegeneracji mózgu

To, jakie objawy u pac­jen­ta wywoła neu­rode­gen­er­ac­ja, zależy od jej przy­czyny. Schorzenia mogą dawać różne objawy. Jed­nak w więk­szoś­ci z nich pojaw­ia­ją się następu­jące symptomy:

  • Zaburzenia pamię­ci
  • Szty­wność mięśniowa
  • Otępi­e­nie (demenc­ja)
  • Zaburzenia funkcjonowa­nia poznawczego
  • Omamy

Diagnostyka i leczenie zmian neurodegeneracyjnych

Diag­nos­tyką zmi­an neu­rode­gen­er­a­cyjnych zaj­mu­je się neu­rolog. Skieru­je on pac­jen­ta na rezo­nans mag­ne­ty­czny, dzię­ki które­mu oceni, jak zaawan­sowane są zmi­any w mózgu. W dal­szej kole­jnoś­ci będzie mógł ustal­ić przy­czynę prob­le­mu. W tym celu zle­ci pac­jen­towi kom­plek­sowe badanie gene­ty­czne, które sprawdzi, czy przy­czy­na prob­le­mu leży w genach. Wybór bada­nia należy do pac­jen­ta, ale w szczegól­noś­ci pole­cany jest test WES Com­plex.

Zmian neu­rode­gen­er­a­cyjnych nie da się w żaden sposób cofnąć. Spróbować może­my jedynie nieco spowol­nić pow­stawanie kole­jnych poprzez odpowied­nie lecze­nie far­mako­log­iczne. Ter­apię wspo­ma­gać moż­na także poprzez odpowied­nią dietę bogatą w jed­no- i wielonasy­cone kwasy tłuszc­zowe. Zna­jdziemy je m.in. w oli­wie z oli­wek, awoka­do oraz orzechach. Pac­jen­tom zale­cana jest również suple­men­tac­ja cytykoliny oraz kwasów omega‑3.

Oceń
mail