Przeskocz do treści
coloalert

Demencja — co to jest za choroba? Jak się objawia?

Demenc­ja to ogólne pogorsze­nie funkcjonowa­nia poz­naw­czego. Kojarzy nam się ono głównie z senio­ra­mi, ale może wys­tąpić także u dzieci. W takim przy­pad­ku mówimy o demencji dziecięcej, która jest chorobą gene­ty­czną. Jest to zupełnie inne schorze­nie niż demenc­ja, która wys­tępu­je u seniorów. Co znaczy demenc­ja dziecię­ca? Na czym pole­ga demenc­ja star­cza? Sprawdź poniżej!demencja

Spis treś­ci:

1. Co to jest demencja?
2. Czym jest demenc­ja starcza?
3. Co to za choro­ba demenc­ja dziecięca?
4. Co powodu­je demencje?
5. Dziecię­ca demenc­ja a otępi­e­nie — jak moż­na je rozpoznać?

Co to jest demencja?

Demenc­ja to ogólne pogorsze­nie sprawnoś­ci umysłowej. Jest to stan, który zaburza dzi­ałanie funkcji poz­naw­czych, a w szczegól­noś­ci pamię­ci, uwa­gi i myśle­nia. Defi­cyt jest zauważal­ny w przy­pad­ku każdej zdol­noś­ci poz­naw­czej, ale nie pog­a­rsza­ją się one w takim samym stop­niu – niek­tórzy będą mieli więk­sze prob­le­my z pamię­cią, a inni z uwagą.

Czym jest demencja starcza?

Demenc­ja najczęś­ciej pojaw­ia się u seniorów po ukończe­niu 65 roku życia. Zwana jest ona także otępi­e­niem i demencją mózgu.

Demenc­ja to choro­ba postępu­ją­ca. W ciągu jej roz­wo­ju wyróżnić moż­na trzy etapy:
• Na początku pojaw­ia­ją się niewielkie prob­le­my z pamię­cią. Chory może mylić nazwiska i zapom­i­nać daty. Na tym etapie mało kto ori­en­tu­je się, że dzieje się coś niepokojącego.
• W drugim etapie zaczy­na­ją pojaw­iać się już bardziej widoczne objawy. Chorzy mają prob­le­my z ori­en­tacją w tere­nie, częs­to się gubią, niel­og­icznie rozu­mu­ją, mają prob­le­my z koor­dy­nacją wzrokowo-ruchową, a prob­le­my z pamię­cią sta­ją się coraz poważniejsze.
• Gdy demenc­ja jest już zaawan­sowana, chory traci kon­takt z rzeczy­wis­toś­cią. Sta­je się on niesamodziel­ny, nie radzi sobie z codzi­en­ny­mi czyn­noś­ci­a­mi i zachowu­je się niead­ek­wat­nie do sytu­acji. Przes­ta­je także rozpoz­nawać najbliższe mu osoby.

Co to za choroba demencja dziecięca?

Demenc­ja to nie tylko choro­ba seniorów. Może ona rozwinąć się także u najmłod­szych pac­jen­tów w formie demencji dziecięcej. Jest to rzad­ka choro­ba gene­ty­cz­na. Demenc­ja dziecię­ca to jedynie potocz­na nazwa dla ceroidolipo­fus­cynozy neu­ronal­nej (CLN). Wys­tępu­je ona śred­nio u jed­nego na 50 000 dzieci.

Najczęst­sze objawy demencji dziecięcej to:

• Prob­le­my z pamięcią
• Zaburzenia wzroku prowadzące do jego całkowitej utraty
Padacz­ka
• Zaburzenia równowagi
• Utra­ta naby­tych wcześniej umiejęt­noś­ci, takich jak siedze­nie czy chodzenie

Dzieci z demencją dziecięcą nie potrafią także zaspoka­jać swoich pod­sta­wowych potrzeb, dlat­ego więk­szość z nich wyma­ga stałej opieki.
Demenc­ja dziecię­ca jest chorobą nieuleczal­ną. Możli­we jest jedynie podawanie leku, który nieco złagodzi jej objawy. Jest on jed­nak bard­zo kosztowny.

Co powoduje demencje?

Demenc­ja u seniorów może mieć różne przy­czyny. Jed­nak aż w 60% jest ona spowodowana przez chorobę Alzheimera. Inne potenc­jalne przy­czyny otępi­enia to choro­by meta­bol­iczne, naduży­wanie alko­holu oraz niedobo­ry wit­a­min. Przy­czyną demencji u starszych osób może być również otępi­e­nie naczyniowe (zwane także demencją naczyniową). Jest to choro­ba, która powodu­je zaburze­nie krąże­nia w mózgu.

W przy­pad­ku demencji dziecięcej przy­czyną w każdym przy­pad­ku są czyn­ni­ki gene­ty­czne, a konkret­nie mutac­ja w genie TPP1. Na jej skutek ilość enzy­mu TPP1 w orga­nizmie jest niewystar­cza­ją­ca, przez co zaczy­na­ją gro­madz­ić się w nim szkodli­we dla układu ner­wowego substancje.

Dziecięca demencja a otępienie — jak można je rozpoznać?

Demencję dziecięcą i demencję star­czą diag­nozu­je się całkowicie inaczej. W przy­pad­ku dzieci ogranicza się ona do wyko­na­nia bada­nia gene­ty­cznego u dziec­ka. Dzię­ki niemu dowiemy się, czy w genie TPP1 zna­j­du­je się szkodli­wa mutac­ja. Spec­jal­iś­ci w takim przy­pad­ku zale­ca­ją wyko­nanie bada­nia WES Com­plex. Jest ono bezbolesne, a jego wynik otrzy­mamy już w kil­ka tygodni.

Diag­noza demencji star­czej opiera się głównie na wyniku bada­nia MMSE (ang. Mini-Men­tal State Exam­i­na­tion). Pole­ga ono na roz­mowie z pac­jen­tem i zadawa­niu mu pytań. Lekarz może zdi­ag­no­zować demencję, jeśli pac­jent nie uzys­ka w bada­niu przy­na­jm­niej 24 punk­tów. Dla potwierdzenia diag­nozy wykonu­je się także test zegara – pac­jent musi narysować tar­czę zegarową, a następ­nie zaz­naczyć na niej cyfry i wskazaną przez lekarza godzinę.

Oceń
mail