Przeskocz do treści
coloalert

Czym są choroby neurodegeneracyjne mózgu?

Ludz­ki mózg jest niezwyk­le złożonym narzą­dem, który kon­trolu­je każdą część naszego ciała. Zaburzenia jego pra­cy spraw­ia­ją, że orga­nizm przes­ta­je funkcjonować praw­idłowo. Pojaw­ia­ją się zaburzenia pamię­ci, otępi­e­nie czy szty­wność mięśni. Przy­czyną takiego stanu częs­to są choro­by neu­rode­gen­er­a­cyjne. Zobacz poniżej, co to za schorzenia!choroby neurodegeneracyjne

Spis treś­ci:

1. Choro­by neu­rode­gen­er­a­cyjne — co to jest?
2. Choro­by neu­rode­gen­er­a­cyjne — przyczyny
3. Choro­by neu­rode­gen­er­a­cyjne — objawy
4. Jak diag­nozu­je się choro­by neu­rode­gen­er­a­cyjne u dzieci?
5. Choro­by neu­rode­gen­er­a­cyjne — leczenie

Choroby neurodegeneracyjne — co to jest?

Choro­by neu­rode­gen­er­a­cyjne to dość spo­ra gru­pa schorzeń powodu­ją­ca śmierć neu­ronów (komórek ner­wowych w mózgu). Może to mieć wpływ na ruch, mowę, pamięć czy inteligencję. Zmi­any w mózgu spowodowane przez schorzenia neu­rode­gen­er­a­cyjne są nieodwracalne.

Choro­by neu­rode­gen­er­a­cyjne to dość duża gru­pa schorzeń. Wśród nich wymienia się m.in.:

• Chorobę Alzheimera
• Chorobę Parkinsona
• Plą­saw­icę Huntingtona
• Chorobę Alexandra
• Neu­roakan­to­cy­tozę
• Leukody­s­trofię
• Dziedz­iczną para­plegię spastyczną
Rdzeniowy zanik mięśni
Stward­nie­nie rozsiane
Stward­nie­nie zanikowe boczne
• Chorobę Canavan
Atak­sję rdzeniowo-móżdżkowa

Choroby neurodegeneracyjne — przyczyny

Schorzenia neu­rode­gen­er­a­cyjne mogą mieć różne przy­czyny. Niek­tóre z nich są wrod­zone, co oznacza, że cho­ru­je­my na nie od urodzenia. Czyn­nikiem, który je powodu­je, są mutac­je gene­ty­czne. Mogą one zostać odziedz­ic­zone w genach lub rozwinąć się spontanicznie.

Choro­by neu­rode­gen­er­a­cyjne może­my również nabyć w ciągu życia. W takim przy­pad­ku zwyk­le wywołu­je je dłu­gotr­wała ekspozy­c­ja na sub­stanc­je toksy­czne dla układu ner­wowego, takie jak alko­hol, narko­ty­ki czy niek­tóre leki. Do ich roz­wo­ju przy­czynić może się także uraz głowy oraz infekc­ja układu nerwowego.

Choroby neurodegeneracyjne — objawy

Neu­rode­gen­er­a­cyjne choro­by to duża gru­pa schorzeń. Każde z nich może objaw­iać się nieco inaczej. Pojaw­ia­jące się symp­to­my zależą głównie od tego, w której częś­ci mózgu obu­marło najwięcej komórek ner­wowych i jak rozległe jest owo uszkodzenie.

Cho­ci­aż lista objawów poszczegól­nych chorób neu­rode­gen­er­a­cyjnych się różni, to może­my wymienić kil­ka symp­tomów, które pojaw­ia­ją się najczęś­ciej. Są to zaburzenia pamię­ci, otępi­e­nie, szty­wność mięśniowa, prob­le­my z mową oraz omamy.

Jak diagnozuje się choroby neurodegeneracyjne u dzieci?

Diag­nos­ty­ka choro­by neu­rode­gen­er­a­cyjnej zależy od tego, jakie dolegli­woś­ci pojaw­iły się u pac­jen­ta. Jed­nak nieza­leżnie od symp­tomów zawsze zaj­mu­je się nią głównie neu­rolog. Może on zade­cy­dować o włącze­niu w pro­ces diag­nos­ty­czny także innych spec­jal­istów np. psy­chi­a­try lub neu­rol­o­gope­dy, ale nie zawsze jest to konieczne.

Diag­nos­tykę zawsze rozpoczy­na się od bada­nia obra­zowego mózgu, takiego jak rezo­nans mag­ne­ty­czny czy tomo­grafia kom­put­erowa. Poz­woli ono ocenić, który obszar mózgu jest uszkod­zony i w jakim stop­niu. Warto wykon­ać także badanie gene­ty­czne, które sprawdzi, czy mamy do czynienia z wrod­zoną chorobą neu­rode­gen­er­a­cyjną. Pamię­ta­jmy jed­nak, że nie każdy test gene­ty­czny wykry­je każdą chorobę neu­rode­gen­er­a­cyjną. Wybierzmy więc bardziej złożone badanie, takie jak WES Com­plex. Dzię­ki niemu szy­b­ciej otrzy­mamy diag­nozę i unikniemy wykony­wa­nia kilku badań.

Choroby neurodegeneracyjne — leczenie

Nieste­ty chorób neu­rode­gen­er­a­cyjnych nie da się wyleczyć. Niemożli­we jest także cofnię­cie uszkodzeń, które pow­stały w mózgu. Może­my jedynie zas­tosować lecze­nie far­mako­log­iczne, które nieco spowol­ni rozwój choro­by i złagodzi pojaw­ia­jące się dolegliwości.

Lecze­nie far­mako­log­iczne nie jest jedynym sposobem ter­apii chorób neu­rode­gen­er­a­cyjnych. Dieta również może pomóc nieco złagodz­ić upor­czy­we dolegli­woś­ci. Musi ona być przede wszys­tkim ubo­ga w sub­stanc­je szkodli­we dla układu ner­wowego, czyli cho­les­terol i nasy­cone kwasy tłuszc­zowe. Zna­jdziemy je przede wszys­tkim w maśle, czer­wonym mięsie i tłustych pro­duk­tach mlecznych, takich jak śmi­etana. Pro­duk­ty te warto zastąpić jed­no- i wielonien­asy­cony­mi kwasa­mi tłuszc­zowy­mi. Ich dobrym źródłem jest awoka­do, oli­wa z oli­wek, sezam czy orzechy.

Nasze­mu układ­owi ner­wowe­mu pomóc może­my poprzez dostar­czanie kwa­su foliowego wraz z dietą. Pamię­ta­jmy także o spoży­wa­niu posiłków bogatych w wit­a­m­inę B6, B12, antyoksy­dan­ty oraz błon­nik pokarmowy.

1/5 — (1 głosów / głosy) 
mail