Przeskocz do treści
coloalert

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) — co to za choroba?

Stward­nie­nie zanikowe boczne (ALS) to choro­ba powodu­ją­ca utratę kon­troli nad mięś­ni­a­mi. Jest ona spowodowana uszkodze­niem struk­tur układu ner­wowego. Nieste­ty stward­nie­nie zanikowe boczne jest chorobą o bard­zo ciężkim prze­biegu. Jak się objaw­ia? Jakie są rokowa­nia pac­jen­ta z ALS? Sprawdź poniżej!stwardnienie zanikowe boczne

Spis treś­ci:

  1. Czym jest stward­nie­nie zanikowe boczne?
  2. Stward­nie­nie zanikowe boczne — przyczyny
  3. Jak objaw­ia się stward­nie­nie zanikowe boczne?
  4. Stward­nie­nie zanikowe boczne — diagnostyka
  5. Stward­nie­nie zanikowe boczne — lecze­nie i rokowania

Czym jest stwardnienie zanikowe boczne?

Stward­nie­nie zanikowe boczne (ALS) to rzad­ka choro­ba powodu­ją­ca uszkodze­nie układu ner­wowego, a konkret­nie struk­tur, które są odpowiedzialne za ruch i postawę ciała. Wys­tępu­je ona zaled­wie u trzech na sto tysię­cy osób. ALS zwyk­le rozpoz­nawane jest u osób po 60 roku życia. U młod­szych osób schorze­nie to jest diag­no­zowane bard­zo rzadko.

Stward­nie­nie zanikowe boczne jest chorobą neu­rode­gen­er­a­cyjną. Jest to gru­pa schorzeń, które powodu­ją obu­mieranie komórek ner­wowych w różnych częś­ci­ach mózgu. Do grupy chorób tego typu należy również choro­ba Alzheimera, choro­ba Parkin­sona czy stward­nie­nie rozsiane.

Stwardnienie zanikowe boczne — przyczyny

Czyn­ni­ki, które wywołu­ją stward­nie­nie zanikowe boczne, nie zostały jeszcze do koń­ca poz­nane. Mówi się jed­nak, że chorobę powodować mogą zaburzenia autoim­muno­log­iczne. Wielu spec­jal­istów wskazu­je również, że choro­ba może pojaw­iać się na skutek mutacji genetycznej.

Jak objawia się stwardnienie zanikowe boczne?

Stward­nie­nie zanikowe boczne objaw­ia się głównie poprzez utratę kon­troli nad mięś­ni­a­mi. Objaw­ia się ona poprzez drże­nia mięśniowe i spadek siły mięśniowej. Wraz z roz­wo­jem choro­by pojaw­ić może się również uczu­cie zmęczenia, drętwie­nie, mrowie­nie skóry, prob­le­my z połykaniem i zaburzenia mowy.

Stwardnienie zanikowe boczne — diagnostyka

Diag­nos­ty­ka stward­nienia zanikowego bocznego opiera się głównie na bada­niu neu­ro­log­icznym, pod­czas którego oce­ni­ane jest napię­cie mięśniowe. Do postaw­ienia pełnego rozpoz­na­nia zale­ca się również wyko­nanie bada­nia płynu móz­gowo-rdzeniowego oraz bada­nia genetyczne.

Stwardnienie zanikowe boczne — leczenie i rokowania

Stward­nie­nie zanikowe boczne jest chorobą nieuleczal­ną, a jej rokowa­nia nie są najlep­sze. Pac­jen­ci po usłysze­niu diag­nozy przeży­wa­ją maksy­mal­nie 5 lat. Mogą oni stosować jedynie lecze­nie far­mako­log­iczne, które nieco złagodzi objawy choro­by. Najczęś­ciej jest to lek o nazwie ruli­zon. Może on przedłużyć życie chorego maksy­mal­nie o 3 miesiące.

Oceń
mail