Przeskocz do treści
coloalert

Czym jest demencja?

Demenc­ja to ogólne pogorsze­nie sprawnoś­ci umysłowej. Wys­tępu­je ona zwyk­le u seniorów i jest spowodowana uszkodze­niem mózgu. Jak moż­na ją rozpoz­nać? Czy demencję moż­na wyleczyć? Dowiedz się z naszego najnowszego artykułu!demencja jest chorobą

Spis treś­ci:

  1. Co to jest demencja?
  2. Objawy demencji
  3. Jak diag­nozu­je się demencję?
  4. Lecze­nie demencji

Co to jest demencja?

Demenc­ja (inaczej otępi­e­nie) to ogólne pogorsze­nie funkcjonowa­nia umysłowego. W toku roz­wo­ju tej choro­by dochodzi do pogorszenia takich funkcji jak pamięć, uwa­ga, ori­en­tac­ja w tere­nie czy log­iczne myśle­nie. Nie wszys­tkie funkc­je są jed­nak uszkod­zone w takim samym stop­niu. Jedne funkcjonu­ją gorzej, a inne lepiej.

Wyróż­nia się trzy główne rodza­je demencji:

● Demenc­ja naczyniowa spowodowana uszkodze­niem naczyń krwionośnych w mózgu
● Demenc­ja z ciała­mi Lewy’ego — jest to choro­ba neu­rode­gen­er­a­cyj­na, w której toku dochodzi do obu­miera­nia komórek ner­wowych w mózgu.
● Demenc­ja czołowo-skro­niowa – jest ona spowodowana uszkodze­niem płatów czołowych i skro­niowych w mózgu

Objawy demencji

Demenc­ja jest chorobą, która rozwi­ja się stop­niowo. Podzielić moż­na to na trzy następu­jące etapy:
● Pier­wszy etap – objaw­ia się on poprzez niewielkie zaburzenia pamię­ci, które nie są jeszcze zbyt­nio zauważalne. Chory może mylić poje­dyncze daty czy nazwiska.
● Dru­gi etap — główne symp­to­my pojaw­ia­jące się w tym etapie to prob­le­my z ori­en­tacją w tere­nie, zachowa­nia niead­ek­watne do sytu­acji, niel­og­iczne rozu­mowanie i pogorsze­nie zaburzeń pamięci.
● Trze­ci etap – ma on bard­zo cięż­ki prze­bieg. Chory zaczy­na tracić kon­takt z rzeczy­wis­toś­cią, przes­ta­je poz­nawać najbliższe oso­by i wyma­ga stałej opieki.

Jak diagnozuje się demencję?

Do diag­nozy demencji uży­wa się głównie dwóch narzędzi diagnostycznych:

● Badanie MMSE – w jego trak­cie chore­mu zada­je się pyta­nia, a za odpowiedzi przyz­nawane są punk­ty. Chorzy na demencję zwyk­le uzysku­ją poniżej 24 punktów.
● Test zegara – w bada­niu tym zadaniem chorego jest narysowanie tar­czy zegara, zaz­nacze­nie na niej cyfr, a następ­nie wskazanej przez badanego godziny.

Leczenie demencji

Demenc­ja jest chorobą nieuleczal­ną. Może­my jedynie stosować lecze­nie, które nieco złagodzi prze­bieg choro­by. W tym celu może­my stosować dwie formy terapii:

● Lecze­nie far­mako­log­iczne preparata­mi z acety­lo­choliną (neu­ro­przekaźnikiem, który odpowia­da w mózgu za pro­cesy pamięciowe)
● Ćwiczenia mózgu, takie jak rozwiązy­wanie łamigłówek, sudoku, gry plan­szowe, puz­zle, krzyżówki

Oceń
mail