Przeskocz do treści
coloalert

Ataksja — przyczyny, objawy i leczenie

Atak­s­ja to zaburze­nie powodu­jące prob­le­my z koor­dy­nacją ruchową. Nie jest to choro­ba, ale objaw neu­ro­log­iczny. Może on być dla pac­jen­tów bard­zo uciążli­wy, dlat­ego warto jak najszy­b­ciej go rozpoz­nać i poz­nać jego przy­czynę. Zobacz, jak moż­na najproś­ciej rozpoz­nać atak­sję i co zro­bić dalej!jak można najprościej rozpoznać ataksję

Spis treś­ci:

  1. Czym jest ataksja?
  2. Objawy atak­sji
  3. Jak zdi­ag­no­zować ataksję?
  4. Atak­s­ja — leczenie

Czym jest ataksja?

Atak­s­ja to inaczej niezbor­no­ść ruchowa. Jest to objaw neu­ro­log­iczny, który zaburza koor­dy­nację ruchową pac­jen­ta. Ma on przez to prob­le­my z utrzy­maniem równowa­gi ciała, poruszaniem się, pod­nosze­niem przed­miotów i wykony­waniem pre­cyzyjnych ruchów. U niek­tórych pac­jen­tów pojaw­ić mogą się także zaburzenia mowy.

Atak­s­ja pow­sta­je na skutek uszkodzenia mózgu lub rdzenia krę­gowego. Najczęś­ciej jest ona spowodowana uszkodze­niem móżdżku. Jest to struk­tu­ra w ludzkim mózgu, która odpowia­da głównie za ruch i utrzymy­wanie równowa­gi. Owe uszkodzenia pojaw­ić mogą się na skutek gene­ty­cznych chorób neu­rode­gen­er­a­cyjnych lub czyn­ników naby­tych, takich jak np. guz mózgu, choro­by zakaźne czy dłu­gotr­wała ekspozy­c­ja na toksy­czne substancje.

Objawy ataksji

Najczęst­sze objawy atak­sji to:

● Zaburzenia chodu
● Niez­darne ruchy
● Prob­le­my z utrzy­maniem równowagi
● Dysfa­gia (zaburzenia połykania)
● Oczopląs
● Zaburzenia mowy
● Trud­noś­ci z wykony­waniem pre­cyzyjnych ruchów takich jak zap­inanie guzików czy wiązanie sznurowadeł

Jak zdiagnozować ataksję?

Samą atak­sję diag­nozu­je się dość szy­bko. Lekarz zwyk­le jest w stanie rozpoz­nać ją po wywiadzie z pac­jen­tem i bada­niu fizykalnym. Samo zdi­ag­no­zowanie atak­sji jed­nak nie zda­je się na zbyt wiele. Musimy również wykryć jej przy­czynę. W tym celu warto wykon­ać rezo­nans mag­ne­ty­czny oraz badanie gene­ty­czne dla dzieci i dorosłych. Zwyk­le wystar­cza to do postaw­ienia pełnej diagnozy.

Ataksja — leczenie

Atak­sje leczyć może­my dopiero po poz­na­niu jej przy­czyny. To właśnie na jej wye­lim­i­nowa­niu musimy się skupić. Lecze­nie atak­sji zależy więc od czyn­ni­ka, który ją wywołał. W przy­pad­ku chorób neu­rode­gen­er­a­cyjnych będą to leki, które złagodzą objawy tego schorzenia. Z kolei w przy­pad­ku ekspozy­cji na toksy­czne sub­stanc­je, należy zwyk­le jedynie unikać z nimi kontaktu.

Pac­jen­tom z atak­sją zale­ca się również odwiedze­nie fizjoter­apeu­ty i rozpoczę­cie reha­bil­i­tacji. Dzię­ki niej usprawn­imy nasze ciało, przez co szy­b­ciej wrócimy do formy i pozbędziemy się objawów atak­sji.

Oceń
mail