Jak rozpoznać mutyzm wybiórczy u dziecka? Przeskocz do treści
coloalert

Mutyzm wybiórczy u dzieci — objawy, przyczyny, terapia

Nieste­ty nie u wszys­t­kich dzieci mowa rozwi­ja się praw­idłowo. Niek­tóre muszą zma­gać się z pewny­mi ograniczeni­a­mi. Jed­nym z nich jest mutyzm wybiór­czy. Co to takiego? Jak moż­na rozpoz­nać go u swo­jego dziec­ka? Odpowiedzi na te i inne pyta­nia doty­czące mutyz­mu zna­jdziesz poniżej!mutyzm wybiórczy

Spis treś­ci:

  1. Co to jest mutyzm?
  2. Co powodu­je mutyzm dziecięcy?
  3. Choro­ba mutyzm — jak się objawia?
  4. Ter­apia w mutyzmie wybiórczym

Co to jest mutyzm?

Mutyzm wybiór­czy, zwany także selek­ty­wnym, jest zaburze­niem mowy. Powodu­je ono jej ogranicze­nie, ale przy równoczes­nym pełnym rozu­mie­niu. Najczęś­ciej dzieci z mutyzmem mowę zastępu­ją sobie poprzez komu­nikaty niewer­balne, takie jak gesty czy mimi­ka twarzy. Mutyzm selek­ty­wny może prze­jaw­iać się cały czas, ale u niek­tórych dzieci objaw­ia się on tylko w określonych sytuacjach.

Co powoduje mutyzm dziecięcy?

Mutyzm wybiór­czy jest zaburze­niem o podłożu lękowym. Może to być wywołane przez czyn­ni­ki anatomiczne, takie jak niepraw­idłowoś­ci w obrę­bie aparatu mowy lub obszarów mózgu odpowiada­ją­cych za mowę.
Przy­czyną mutyz­mu selek­ty­wnego mogą być również czyn­ni­ki środowiskowe. Mogą to być wszelkiego rodza­ju czyn­ni­ki środowiskowe, takie jak traumy, ale także poświę­canie dziecku zbyt małej iloś­ci uwagi.

Choroba mutyzm — jak się objawia?

Mutyzm wybiór­czy u dzieci objaw­iać się może poprzez:

  • Niemożność mówienia przy jed­noczes­nym opanowa­niu umiejęt­noś­ci mowy
  • Lęk przed mówie­niem, czy byciem słyszanym, a w skra­jnych przy­pad­kach nawet byciem widzianym pod­czas mówienia
  • Brak prob­lemów z mówie­niem w otocze­niu, w którym dziecko czu­je się bezpiecznie
    Ogranicze­nie mowy nie zawsze musi oznaczać mutyzm. Być może prob­le­my z mową są wynikiem chwilowego stre­su, który za chwilę przem­i­nie. Mogą one być także objawem innych zaburzeń, takich jak autyzm czy niepełnosprawność intelek­tu­al­na. Warto więc wykon­ać kom­plek­sową diag­nos­tykę i wyk­luczyć inne przy­czyny. W jej prze­biegu warto uwzględ­nić wyko­nanie badań gene­ty­cznych u dziec­ka.

Terapia w mutyzmie wybiórczym

Ter­apią mutyz­mu wybiór­czego zaj­mu­je się psy­cholog dziecię­cy wraz z logope­dą. Pracu­ją oni z dzieck­iem nad jego emoc­ja­mi, samooceną oraz umiejęt­noś­ci­a­mi społeczny­mi i komunikacyjnymi.
W ter­apii mutyz­mu wybiór­czego niezwyk­le istot­na jest rola rodz­iców. Nie mogą oni zmuszać dziec­ka do mówienia ani wyręczać go w sytu­ac­jach, gdy musi się wypowiedzieć. Zami­ast tego powin­ni sku­pi­ać się na dawa­niu dziecku poczu­cia, że jest kochane i akceptowane.

Oceń
mail