Zaburzenia sensoryczne u dzieci - rozpoznanie i interwencje Przeskocz do treści
coloalert

Rozpoznawanie i interwencje w przypadku zaburzeń sensorycznych u dzieci

Zaburzenia sen­so­ryczne u dzieci spowodowane są niewłaś­ci­wym przetwarzaniem bodźców przez układ ner­wowy dziec­ka. Może to doty­czyć bodźców dostar­czanych przez każdy zmysł. Zaburzenia inte­gracji sen­so­rycznej mogą być bard­zo uciążli­we dla dziec­ka i jego rodz­iców. Powin­ny więc zostać zdi­ag­no­zowane jak najszy­b­ciej. Sprawdź, jak dokład­nie powin­no wyglą­dać rozpoz­nanie i inter­wenc­je w przy­pad­ku zaburzeń sen­so­rycznych u dzieci!rozpoznawanie i interwencje w przypadku zaburzeń sensorycznych u dzieci

Spis treś­ci:

 1. Zaburzenia sen­so­ryczne u dzieci — czym są?
 2. Zaburzenia sen­so­ryczne u dzieci — rozpoznawanie
 3. Zaburzenia sen­so­ryczne u dzieci — interwencje

Zaburzenia sensoryczne u dzieci — czym są?

Pro­ces przetwarza­nia bodźców przez nasz orga­nizm jest dość złożony. Najpierw muszą one zostać ode­brane przez recep­to­ry, a następ­nie infor­ma­c­ja musi zostać przesłana do odpowied­nich obszarów mózgu, gdzie zosta­je przetwor­zona. Dopiero wtedy orga­nizm jest w stanie na nią odpowiedzieć.
Zaburzenia sen­so­ryczne pojaw­ia­ją się, jeśli układ ner­wowy nie jest w stanie praw­idłowo przetworzyć infor­ma­cji dostar­c­zonej przez recep­to­ry. W kon­sek­wencji pojaw­ia się nieod­powied­nia reakc­ja orga­niz­mu. Mogą one doty­czyć następu­ją­cych systemów:

 •  Czuciowego
 •  Węchowego
 •  Słuchowego
 •  Smakowego
 •  Równowagi

Zaburzenia sensoryczne u dzieci — rozpoznawanie

O zaburzeni­ach sen­so­rycznych u dzieci świad­czyć mogą następu­jące objawy:

 •  Sil­na reakc­ja na zwycza­jne bodźce
 •  Zatykanie oczu, uszu czy nosa
 •  Nietolerowanie ubrań z określonych materiałów
 •  Prob­le­my przy czyn­noś­ci­ach higien­iczno-pielę­gna­cyjnych, takich jak mycie czy czesanie
 •  Moc­no ogranic­zona dieta
 •  Prob­le­my z tol­er­ancją bard­zo jas­nego światła
 •  Brak płaczu po urazie
 •  Kiep­skie tolerowanie jakichkol­wiek zmian
 •  Prob­le­my z nauką nowych umiejętności
 •  Ten­denc­ja do puszcza­nia głośno muzyki

Jeśli wyżej wymienione objawy wys­tępu­ją u naszego dziec­ka, to powin­niśmy się zgłosić do ter­apeu­ty inte­gracji sen­so­rycznej. W trak­cie diag­nos­ty­ki ter­apeu­ta poroz­maw­ia z rodz­icem, poob­ser­wu­je dziecko oraz wykona spec­jalne testy.

Zaburzenia sensoryczne u dzieci — interwencje

Dziecko po zdi­ag­no­zowa­niu zaburzeń sen­so­rycznych powin­no uczęszczać na ter­apię. Ma ona na celu dostar­cze­nie dziecku odpowied­niej daw­ki doz­nań sen­so­rycznych. Taki rodzaj ter­apii nie ma jed­nego określonego schematu. Wszys­tko zależy od tego, z jaki­mi dokład­nie prob­le­ma­mi zma­ga się dziecko. Zawsze jed­nak jest ona prowad­zona poprzez zabawę, która uczy dziecko praw­idłowego przyswa­ja­nia bodźców.

Oceń
mail