Objawy autyzmu u małych dzieci - jak można rozpoznać i reagować? Przeskocz do treści
coloalert

Jak rozpoznać i reagować na objawy autyzmu u małych dzieci?

Pier­wsze charak­terysty­czne objawy autyz­mu pojaw­ia­ją się dopiero w wieku przed­szkol­nym, a cza­sa­mi nawet później. Jed­nak już u młod­szych dzieci dostrzec może­my pewne symp­to­my, które wskazy­wały­by na autyzm. Sprawdź, jak rozpoz­nać i reagować na objawy autyz­mu u małych dzieci!jak rozpoznać i reagować na objawy autyzmu u małych dzieci

Spis treś­ci:

  1. Objawy autyz­mu u niemowląt
  2. Objawy autyz­mu u małych dzieci — jak reagować?

Objawy autyzmu u niemowląt

U niemowląt nie zaob­ser­wu­je­my jeszcze najbardziej charak­terysty­cznych objawów zaburzeń ze spek­trum autyz­mu. Może­my jed­nak zauważyć delikatne symp­to­my, takie jak:

  •  Brak lub niewielkie zain­tere­sowanie osoba­mi prze­by­wa­ją­cy­mi w otocze­niu dziecka
  •  Brak prób naw­iązy­wa­nia kon­tak­tu wzrokowego
  •  Brak gaworzenia po ukończe­niu przez dziecko 12 miesią­ca życia
  •  Brak jakichkol­wiek prób zwróce­nia na siebie uwagi

Objawy te bard­zo łat­wo jest przeoczyć, dlat­ego więk­szość rodz­iców ich nie zauważa. Powin­niśmy być więc wyczu­leni na wys­tępowanie wyżej wymienionych symptomów.

Objawy autyzmu u małych dzieci — jak reagować?

Jeśli zauważyliśmy u dziec­ka jakiekol­wiek objawy zaburzeń ze spek­trum autyz­mu, to jak najszy­b­ciej powin­niśmy udać się do spec­jal­isty. Im szy­b­ciej to zro­bimy, tym wcześniej otrzy­mamy właś­ci­wą diag­nozę, a w kon­sek­wencji rozpoczniemy właś­ci­we lecze­nie. Na początku najlepiej udać się z dzieck­iem do pedi­atry. Skieru­je nas on do właś­ci­wej porad­ni, gdzie rozpocznie się odpowied­nia diagnostyka.

W pro­ce­sie diag­nos­ty­cznym zaburzeń ze spek­trum autyz­mu udzi­ał bierze wielu spec­jal­istów. Odwiedz­ić będziemy musieli m.in. psy­chi­a­trę, psy­cholo­ga, logope­dę czy ter­apeutę inte­gracji sen­so­rycznej. W trak­cie tych wiz­yt przeprowad­zona zostanie:

  •  Roz­mowa z rodzi­ca­mi na tem­at pojaw­ia­ją­cych się objawów, przyj­mowanych leków czy chorób wys­tępu­ją­cych w rodzinie
  •  Anal­iza doku­men­tów o dziecku ze żłob­ka, przed­szko­la lub szkoły
  •  Obserwac­ja dziec­ka w różnych sytu­ac­jach społecznych

Spec­jal­iś­ci skieru­ją nas także na spec­jal­isty­czne bada­nia, takie jak badanie wzroku czy badanie neu­ro­log­iczne. Zale­cane jest również przeprowadze­nie bada­nia gene­ty­cznego na autyzm. Ist­nieje kil­ka genów, które zostały pow­iązane z wys­tępowaniem zaburzeń ze spek­trum autyz­mu. Ich wykrycie może znacznie ułatwić pro­ces diag­nos­ty­czny i przyspieszyć otrzy­manie diag­nozy. Dzię­ki temu szy­b­ciej rozpoczniemy lecze­nie, a nasze dziecko będzie znaczą­co lep­iej funkcjonować.

Oceń
mail