Badania prenatalne - jakie są zalecane? Kiedy należy je wykonać? Przeskocz do treści
coloalert

Jakie badania prenatalne są zalecane? Kiedy je wykonać?

Dzię­ki diag­nos­tyce pre­na­tal­nej może­my wykryć wady wrod­zone u dziec­ka jeszcze przed jego przyjś­ciem na świat. Dzię­ki niej może­my więc zyskać cen­ny spokój w ciąży. Z diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej powin­na sko­rzys­tać każ­da przyszła mama. Sprawdź dokład­nie, jakie bada­nia pre­na­talne są zale­cane i kiedy je wykonać!jakie badania prenatalne są zalecane i kiedy je wykonać

Spis treś­ci:

  1. Bada­nia pre­na­talne — czym właś­ci­wie są?
  2. Jakie bada­nia pre­na­talne są zale­cane i kiedy je wykonać?

Badania prenatalne — czym właściwie są?

Bada­nia pre­na­talne przez­nac­zone są dla kobi­et ciężarnych. Mają one na celu potwierdz­ić lub wyk­luczyć możli­we niepraw­idłowoś­ci w roz­wo­ju dziec­ka. Dzię­ki nim rodz­ice mogą zyskać pewność, że ich dziecko przyjdzie na świat zdrowo. Wykrycie ewen­tu­al­nych wad wrod­zonych poz­woli z kolei lep­iej przy­go­tować się na nar­o­dziny dziecka.

Bada­nia pre­na­talne dzieli się na dwa rodza­je – testy inwazyjne i niein­wazyjne. Pier­wsza gru­pa wiąże się z pewnym ryzykiem wys­tąpi­enia powikłań. Z kolei dru­ga gru­pa w żaden sposób nie ingeru­je w środowisko pło­du, dlat­ego jest w pełni bezpieczna.

Jakie badania prenatalne są zalecane i kiedy je wykonać?

Przyszłym mamom najbardziej pole­cane są następu­jące bada­nia prenatalne:

• Test PAPP‑A – jest to niein­wazyjne badanie, które wykonu­je się na pod­staw­ie prób­ki krwi. Dzię­ki niemu u dziec­ka wykryć moż­na trzy wady wrod­zone: zespół Dow­na, zespół Edward­sa oraz zespół Patau. Badanie to wykon­ać może­my między 11 a 13 tygod­niem ciąży.
• USG pre­na­talne – przy­pom­i­na ono zwykłe badanie USG, ale w rzeczy­wis­toś­ci jest dużo dokład­niejsze. W jego trak­cie lekarz oce­nia kil­ka istot­nych para­metrów, dzię­ki którym zauważyć może ozna­ki m.in. wad ser­ca, zespołu Dow­na czy wad cewy ner­wowej. Badanie to również wykonu­je się między 11 a 13 tygod­niem ciąży.
Test NIFTY pro – jest to badanie z grupy testów NIPT, w których na pod­staw­ie prób­ki mat­ki anal­izu­je się wolne DNA płodowe (cffD­NA). Dzię­ki niemu u pło­du wykryć moż­na nawet 94 wady wrod­zone. NIFTY pro pozwala także na ustal­e­nie płci dziec­ka. Wykon­ać może­my go od 10 tygod­nia ciąży.
• Amniop­unkc­ja – jest to inwazyjne badanie pre­na­talne, które pole­ga na pobra­niu prób­ki płynu owod­niowego, a następ­nie jej anal­izie. Amniop­unkcji nie wykonu­je się u każdej ciężarnej. Zale­cana jest ona dopiero po otrzy­ma­niu niepraw­idłowego wyniku tes­tu prze­siewowego. W takiej sytu­acji wykonu­je się ją między 15 a 20 tygod­niem ciąży.

Oceń
mail