Przeskocz do treści
coloalert

Przyczyny i zapobieganie płaskostopiu u dzieci

Płaskostopie to bard­zo powszech­ny prob­lem ortope­dy­czny u dzieci. Powodu­je on ogrom­ny dyskom­fort i może skutkować wielo­ma prob­le­ma­mi zdrowot­ny­mi w przyszłoś­ci. Rodz­ice powin­ni mieć więc świado­mość, co powodu­je płaskostopie i jak moż­na uniknąć tego prob­le­mu. Sprawdź, jakie dokład­nie są przy­czyny i zapo­b­ie­ganie płaskostopiu u dzieci!przyczyny i zapobieganie płaskostopiu u dzieci

Spis treś­ci:

  1. Przy­czyny płaskostopia u dzieci
  2. Zapo­b­ie­ganie płaskostopiu u dzieci

Przyczyny płaskostopia u dzieci

Ist­nieje kil­ka czyn­ników, które mogą przy­czynić się do roz­wo­ju płaskostopia u dzieci. Wśród nich wymienia się:

  •  Gene­tykę — skłon­ność do pow­sta­nia płaskostopia może być zapisana w naszych genach. Dzieci mogą więc dziedz­iczyć ją po rodzicach.
  •  Nosze­nie niewłaś­ci­wego obuwia — za ciasne buty lub buty o złej kon­strukcji mogą zaburzać nat­u­ral­ną budowę stopy, a w kon­sek­wencji prowadz­ić do płaskostopia.
  •  Brak akty­wnoś­ci fizy­cznej lub jej zniko­ma ilość – za mała ilość ruchu może osłabić mięśnie stóp i prowadz­ić do roz­wo­ju płaskostopia
  •  Nad­mierne obciąże­nie ciała — przenosze­nie nad­miernego ciężaru może przy­czynić się do defor­ma­cji stóp, co skutkować może płaskostopiem.
  •  Choro­by układu mięśniowo-szkiele­towego — niek­tóre schorzenia, takie jak zesz­ty­w­ni­a­jące zapale­nie stawów krę­gosłu­pa, mogą przy­czynić się do roz­wo­ju płaskostopia.

Zapobieganie płaskostopiu u dzieci

Zapo­biec płaskostopiu u naszego dziec­ka może­my poprzez:

1. Reg­u­lar­na akty­wność fizy­cz­na — zachę­caj dziecko do reg­u­larnych ćwiczeń, które wzmac­ni­a­ją mięśnie stóp. Świet­nie sprawdzi się tutaj chodze­nie boso po traw­ie, grze­ban­ie stopa­mi w piasku oraz ćwiczenia gim­nasty­czne. Pole­cane jest także mal­owanie far­ba­mi za pomocą stóp.
2. Nosze­nie odpowied­niego obuwia — wybier­aj buty o odpowied­niej sze­rokoś­ci i kon­strukcji, które wspier­a­ją nat­u­ralne łuki stóp i zapew­ni­a­ją stopie odpowied­nią amortyzację.
3. Nie prze­ciążaj dziec­ka — zad­baj o to, aby dziecko nie nosiło zbyt ciężkiego obciąże­nia, szczegól­nie w ple­caku szkolnym.
4. Pamię­taj o pro­fi­lak­ty­cznych bada­ni­ach zdrowot­nych – w szczegól­noś­ci chodzi tutaj o bilanse zdrowia. Dzię­ki temu lekarz szy­bko wykry­je ewen­tu­alne prob­le­my zdrowotne.
5. Edukac­ja – roz­maw­iaj z dzieć­mi o znacze­niu właś­ci­wej opie­ki nad stopa­mi, w tym o odpowied­nich nawykach obuwniczych i higie­n­ie stóp. Powiedz im także, jakie kon­sek­wenc­je może nieść za sobą nieod­powied­nie dban­ie o stopy.

Oceń
mail