antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

trisomia chromosomu 21

now browsing by tag

 
 
zespół downa

Modelka Amanda Booth urodziła synka z Zespołem Downa!

Niespeł­na rok temu znana amerykańs­ka mod­el­ka Aman­da Booth została szczęśli­wą mamą. Jej synek – 11 miesięczny dziś Mic­ah Quinones –  ma zespół Dow­na. O choro­bie dziec­ka gwiaz­da dowiedzi­ała się 3 miesiące po jego nar­o­dz­i­nach. I choć lekarze sug­erowali przeprowadze­nie badań pre­na­tal­nych, ona jed­nak zde­cy­dowała, że nie będzie ich robić. Chci­ała…

Zespół Downa – trisomia chromosomu 21

Artykuł spon­sorowany, aktu­al­iza­c­ja: 14 mar­ca 2018 r. Gdy słyszymy o zes­pole Dow­na niemal od razu na myśl przy­chodzi nam oso­ba o charak­terysty­cznym wyglądzie, dzi­wnym zachowa­niu i z upośledze­niem umysłowym. Choć więk­szoś­ci z nas wyda­je się, że wie na czym ta choro­ba pole­ga, to nie mamy tak naprawdę więk­szego poję­cia jak…

,,,