ból brzucha wzdęcia baner
ból brzucha wzdęcia

test nova

now browsing by tag

 
 
nova

NIFTY i NOVA – czyli, jak zadbasz o zdrowie dziecka za pomocą dwóch badań DNA

Artykuł spon­sorowany  Jesteś rodz­icem? A może dopiero spodziewasz się dziec­ka? Bez wzglę­du na swój „rodzi­ciel­s­ki sta­tus” już ter­az możesz zatroszczyć się o zdrowie malucha. Jak? Wykonu­jąc u niego kom­plek­sowe bada­nia gene­ty­czne – przed nar­o­dz­i­na­mi test NIFTY, a po porodzie test NOVA. Dzię­ki tym dwóm badan­iom otrzy­masz pełny obraz stanu zdrowia…

choroby rzadkie

Rzadkie choroby genetyczne — na czym polega ich problem?

Artykuł spon­sorowany, aktu­al­iza­c­ja: 5 kwiet­nia 2018 r.  Niemal 8 mil­ionów dzieci na świecie rodzi się co roku z choroba­mi gene­ty­czny­mi. Więk­szość tych maluchów uzna­je się na początku za całkowicie zdrowe. Nieste­ty – najczęś­ciej diag­noza i lecze­nie wprowadzane są, gdy jest już za późno na odwróce­nie szkód. Jak to możli­we? Brak…

fawizm

Fawizm, czyli choroba bobowa – czym jest, jak się ją diagnozuje i leczy?

Artykuł spon­sorowany, aktu­al­iza­c­ja: 29 czer­w­ca 2018 r.  Po zjedze­niu już niewielkiej iloś­ci bobu czy innej rośliny strączkowej zaczy­nasz odczuwać zmęcze­nie, boli Cię brzuch i głowa? A może masz gorączkę lub Twój mocz przy­biera ciemne zabar­wie­nie? Przy­czyną tych dolegli­woś­ci może być faw­izm – choro­ba gene­ty­cz­na, na którą zapa­da 1 na 1000…

kwasice u dzieci

Kwasice – czym są, jak można je diagnozować i leczyć

Aktu­al­iza­c­ja: 27 wrześ­nia 2017 r.  Wymio­ty, przyspies­zony odd­ech, sen­ność, charak­terysty­czny zapach ciała, przy­pom­i­na­ją­cy zapach spoconych stóp – jeśli Two­je dziecko ma takie objawy, może to oznaczać, że cier­pi na kwa­sicę, czyli gene­ty­cznie uwarunk­owane zaburze­nie, które może być przy­czyną poważnych prob­lemów zdrowot­nych. Kwa­si­ca – czym jest? Kwa­si­ca to rzad­ka wada wrod­zona,…

zespół Dravet

Zespół Dravet (ciężka padaczka miokloniczna) – objawy, diagnostyka, leczenie

Napady drgawek, zaburzenia równowa­gi, prob­le­my z poruszaniem się i częste infekc­je. To tylko niek­tóre z objawów zespołu Dravet, czyli uwarunk­owanej gene­ty­cznie, ciężkiej padacz­ki miok­lonicznej niemowląt. Zespół Dravet to rzad­ka choro­ba gene­ty­cz­na. Śred­nio przy­chodzi z nią na świat 1 na 20 000 – 1 na 40 000 żywo urod­zonych dzieci. Pier­wszy napad…

badanie NOVA

Test NOVA – innowacyjne badanie przesiewowe noworodków i małych dzieci już w Polsce!

Aktu­al­iza­c­ja: 31 sty­cz­nia 2018 r.  Pol­s­ki rynek medy­czny właśnie wzbo­gacił się o zupełnie nowe prze­siewowe badanie gene­ty­czne, dedykowane noworod­kom i dzieciom do lat 18. Test NOVA, bo taką nazwę nosi to badanie, potrafi z bard­zo dużą pre­cyzją określić ryzyko wys­tąpi­enia u dziec­ka 87 rzad­kich wad wrod­zonych. Dodatkowo bada również jego…

,,,